Voorjaarsnota 2019-2023

Investeringen

Inleiding

Inleiding

In de paragraaf Investeringen worden de vervangingsinvesteringen (MIP) en uitbreidingsinvesteringen (Investeringsfonds) toegelicht. De paragraaf heeft drie doelen:

  • het geven van een overzicht van de geautoriseerde investeringen en het zo nodig bijstellen hiervan
  • het mandateren van bijstellingen van investeringsuitgaven voor het jaar 2019
  • het informeren van de gemeenteraad over voorgenomen investeringen.

 

Zaanstad maakt onderscheid in vervanging- en uitbreidingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden opgenomen in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) en de uitbreidingsinvesteringen in het Investeringsfonds. Zowel de vervanging- als de uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd op de balans. De afschrijvingslasten van de uitbreidingsinvesteringen worden gedekt vanuit het Investeringsfonds. Het onderhoud van het bestaande bezit komt direct ten laste van de begroting.

Het wettelijk kader voor investeringen ligt besloten in de rijksregelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is verder uitgewerkt en vastgelegd in de Financiële Verordening. Een geactualiseerde versie van de Financiële Verordening en een nota Investeringen worden in het tweede kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2020 zijn na het vaststellen van de begroting 2020 beschikbaar voor uitvoering tenzij de raad heeft aangegeven dat hiervoor een afzonderlijk raadsvoorstel moet worden voorgelegd. Voor uitbreidingsinvesteringen dient altijd een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

ga terug