Voorjaarsnota 2019-2023

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de voorjaarsnota 2019-2023.

Zaanstad staat aan de vooravond van een schaalsprong. De  stad groeit naar 200.000 inwoners in 2040. Deze groei vereist een integrale aanpak om te investeren in de maatschappelijke ontwikkelingen, in een werk- en woonklimaat en in de inwoners; groeien met kwaliteit dus.  

Wij houden vast aan onze ambities. We willen ons ruimtelijk en maatschappelijk door blijven ontwikkelen zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren. De stad mag niet ‘op slot !’

Hierbij vinden we  twee elementen van cruciaal belang: het versnellen van de woningbouw en de transformatie van het sociaal domein. Daarmee verhogen we de kwaliteit van de stad en werken we aan een betaalbaar systeem van passende zorg en ondersteuning.

De stijgende kosten voor het leveren van kwalitatief goede jeugdzorg en de lagere rijksuitgaven zorgen voor een structureel tekort van 1% (€ 5 tot 6 miljoen) op de totale begroting. De lobby voor een structureel hogere bijdrage vanuit de Rijksoverheid is samen  met de VNG vol ingezet, maar de uitkomst is op dit moment nog onzeker. Door deze onzekerheid zien wij ons nu genoodzaakt in te grijpen in de financiële huishouding van de gemeente.

In deze voorjaarsnota doen wij een aantal ombuigingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn mede gebaseerd op de zoekrichtingen die wij samen met de raad hebben geformuleerd. De geformuleerde zoekrichtingen vanuit de raad besloegen het totale spectrum van de begroting, waaraan we niet in zijn totaliteit kunnen voldoen. Daarom doen wij ombuigingsvoorstellen tot ruim € 7 miljoen per jaar om de raad de ruimte te bieden om met alternatieven te komen.

Tegen deze achtergrond doen wij onze voorstellen. Het resultaat is dat wij aan de raad een beeld presenteren met een overschot van gemiddeld € 1,5 miljoen per jaar. Ons college stelt voor voorzichtig en terughoudend met dit overschot om te gaan: er zijn nog steeds grote risico’s zoals cao onderhandelingen, nog lagere bijdragen van het Rijk en ombuigingen die mogelijk niet volledig haalbaar zijn. 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders Zaanstad

 

 

De Voorjaarsnota 2019-2023 is een nieuw P&C product waarin de oude Burap en Kadernota zijn samengebracht in één document. De Voorjaarsnota kent dezelfde opbouw als de Begroting en Jaarrekening. Na de  bestuurlijke en financiële hoofdlijnen treft u de programmabegroting aan. Daarin wordt per programma een toelichting gegeven op de beleidsuitvoering in het huidig jaar en een vooruitblik gegeven op de komende jaren. De raad wordt gevraagd akkoord te geven op de gewijzigde programmabegroting 2019 en de beleidsmatige en financiële kaders voor 2020 -2023 vast te stellen voor verdere uitwerking in de begroting 2020. Het college evalueert na vaststelling graag samen met de raad, bijvoorbeeld via de Auditcommissie, of deze opzet van de Voorjaarsnota voldoet aan de verwachtingen en waar verbeteringen mogelijk zijn.

 

ga terug