Voorjaarsnota 2019-2023

Onderwijs, jeugd en zorg

Portefeuillehouder(s):   Groothuismink, Mutluer, Ram

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

In Zaanstad willen we dat alle inwoners kunnen meedoen, zo veel mogelijk op eigen kracht, met behulp van het eigen netwerk en een krachtige buurt. Goed en toegankelijk onderwijs is het fundament waarop kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien en leren om in een context van diversiteit samen te leven. Leefbare wijken zijn een belangrijke voorwaarde om Zaankanters gezond en waardig ouder te laten kunnen worden. Waar bewoners, jong en oud, hindernissen ervaren in het meedoen, of dreigen te vereenzamen, bieden we ondersteuning; licht waar mogelijk, zwaarder en specialistisch indien nodig. Er ligt een stevige opgave om de zorg betaalbaar en toekomstbestendig te houden.

 

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 131.286

22,8 %

Baten

€ 11.708

2,0 %

ga terug