Voorjaarsnota 2019-2023

Reserves

Reserves

5.1 Algemene reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

CL

boekwaarde Ultimo 2018

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Mutatie 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Algemene reserve grondzaken

A2

7.481

130

0

7.611

236

-4

7.843

236

8.080

699

8.779

7

8.786

Algemene reserve

A2

8.714

1.500

0

10.214

0

0

10.214

0

10.214

0

10.214

0

10.214

 

5.2 Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

CL

boekwaarde Ultimo 2018

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Mutatie 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Combinatiefuncties

B2

1.038

0

-1.038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Clientondersteuning

A2

100

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg

 

1.138

0

-1.138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herstructureringskst Baanstede

B1

727

0

-193

533

0

0

533

0

533

0

533

0

533

Schulden en armoede

A2

261

0

0

261

0

0

261

0

261

0

261

0

261

Duurzaamheidfonds

B2

2.265

0

-1.365

900

0

-825

75

-25

50

-25

25

-25

0

Werkgelegenheidsprojecten

A2

749

0

-508

240

0

-140

100

-40

60

0

60

0

60

Regionaal werkbedrijf

B2

484

0

0

484

0

0

484

0

484

0

484

0

484

Risicobuffer BUIG

B2

1.352

0

-571

780

870

0

1.650

-900

750

-750

0

0

0

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

B1

616

0

-35

581

0

-35

546

0

546

0

546

0

546

Vooruitontvangen bedragen AU

B2

0

1.762

-1.719

43

0

-43

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 02 Werk, inkomen en economie     

 

6.453

1.762

-4.391

3.823

869

-1.043

3.649

-965

2.684

-775

1.909

-25

1.884

Sport a fonds perdu

B2

3.627

0

-724

2.904

0

-364

2.539

-345

2.194

-345

1.848

-345

1.503

WAP Poelenburg

B2

414

0

-100

314

0

0

314

0

314

0

314

0

314

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

73

0

-38

35

0

0

35

0

35

0

35

0

35

Fonds Beeldende Kunst

B3

180

0

-180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popactiviteiten "De FluX"

B2

208

0

-208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jongerencentrum Adelft

C1

99

0

-99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwkomers

B1

710

0

-540

170

0

0

170

0

170

0

170

0

170

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling 

 

5.310

0

-1.888

3.422

0

-364

3.058

-345

2.721

-345

2.367

-345

2.021

Bodembeheer

B2

13.361

3.689

-3.682

13.367

4.251

-3.502

14.116

-5.378

8.738

-5.378

3.360

-3.360

0

Infrastructurele werken

B1

225

1.676

-1.200

701

231

-290

642

-159

484

110

594

-290

304

PRI-Egalisatie

B2

860

0

-150

710

0

0

710

0

710

0

710

0

710

GAF

B2

654

0

-102

552

0

0

552

0

552

0

552

0

552

Cofinanc. Hembrugterrein

B1

141

0

-141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Synagoge Zaandam

B1

300

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invoering Omgevingswet

B1

1.203

0

-500

703

0

-500

203

-203

0

0

0

0

0

MAAK Zaanstad

B1

93

0

-93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

 

16.836

5.365

-6.169

16.033

4.483

-4.292

16.223

-5.740

10.483

-5.268

5.215

-3.650

1.565

Openbare Ruimte

B2

1.096

0

-722

373

0

-350

23

-11

11

-11

0

0

0

De Fabriek (voorm ISV)

C1

80

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zaanverbinding

B2

65

0

-65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herplant bomen

B1

100

0

0

100

0

0

100

0

100

0

100

0

100

Totaal 05 Beheer openbare ruimte        

 

1.341

0

-867

473

0

-350

123

-11

111

-11

100

0

100

Investeringsfonds*

A2

44.173

12.469

-16.559

40.082

5.510

-4.246

41.346

565

41.911

3.303

45.214

6.160

51.374

Wachtgelden bestuur

B3

175

235

0

410

235

0

645

235

880

-705

175

175

350

Nieuw Stadhuis

C1

1.019

0

-510

510

0

-510

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatie begroting

A2

1.714

3.013

-4.727

0

895

-895

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

B1

198

0

-131

67

0

-67

0

0

0

0

0

0

0

Transformatiefonds*

A2

16.356

8.728

0

25.084

8.323

0

33.407

7.913

41.321

7.508

48.829

7.104

55.933

Afschrijvingslasten*

C1

11.107

9.476

-103

20.480

2.262

-717

22.024

2.883

24.909

833

25.741

-964

24.777

Totaal 07 Bestuur en financiën          

 

74.742

33.920

-22.029

86.632

17.225

-6.435

93.031

11.596

109.019

10.939

119.959

12.475

132.434

 

* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze voorjaarsnota zijn toegelicht.

 

De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

Op de website (begroting 2019 - 2022) is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2018 en verder.

 

Classificatie:

A1    Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2    Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.

B1    Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.

B2    Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.

B3    Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.

C1    In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen dienen te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

 

 

ga terug