Voorjaarsnota 2019-2023

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

 

Rekeningresultaat VRZW 2018

Zaanstad ontvangt € 0,362 mln van de VrZW retour op basis van de concept jaarrekening 2018 van de VrZW waarin een voordelig rekeningresultaat is gepresenteerd over het boekjaar 2018.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

-362

-362

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-362

-362

0

0

0

0

 

Hoger dividend Alliander

Alliander heeft over 2018 een hoger resultaat geboekt vooral veroorzaakt door de incidentele boekwinst op de verkoop van Allego in 2018. Dit zorgt voor een incidentele extra bate van € 0,535 mln op het begrote dividend.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-535

-535

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-535

-535

0

0

0

0

 

Lagere bijdrage VRZW

De begrote bijdrage aan de VrZW wordt op basis van de begroting van de VrZW structureel naar beneden bijgesteld (€ 0,40 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-400

0

-400

-400

-400

-400

-400

 

Subtotaal journaal

-400

0

-400

-400

-400

-400

-400

 

Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018

De doorrekening van de septembercirculaire gemeentefonds 2018 naar 2019 en verder resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 (2018/33457). Tevens is er een correctie gedaan op de decentralisatie-uitkering beeldende kunst. Deze was vanaf 2021 abusievelijk niet opgenomen in de lastenkant van de begroting. Dit is gecorrigeerd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

70

0

70

338

253

252

254

02

Werk, inkomen en economie

-3

0

-3

-3

-5

-6

-7

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

150

150

150

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

119

0

119

120

122

124

125

07

Bestuur en financiën

0

1.466

1.466

987

1.383

971

890

 

Subtotaal journaal

186

1.466

1.652

1.442

1.903

1.492

1.412

 

Hoger dividend BNG 2018

De netto winst van de BNG over 2018 bedroeg € 337 mln. (€ 393 mln. in 2017). De bank stelt daarom voor het dividendpercentage over 2018 te verhogen van 37,5% naar 50% (-€ 0,20 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-200

-200

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-200

-200

0

0

0

0

 

Actualisatie salarisbegroting gemeenteraad

De salarisbegroting van de gemeenteraad is structureel verhoogd  (€ 0,047 mln) op basis van de aanpassing van salaris en vergoedingen aan de actuele circulaires van het Rijk, een verhoging van de vergoeding van fractievoorzitters op grond van circulaires van het Rijk, de toename van het aantal fracties en door de nieuwe vergaderstructuur het aantal vergaderingen, die ook worden bezocht door steunfractieleden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

47

0

47

47

47

47

47

 

Subtotaal journaal

47

0

47

47

47

47

47

 

Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2018

De doorrekening van de decembercirculaire gemeentefonds 2018 naar 2019 en verder resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief 2018/42805. Vooruitlopend op de meicirculaire 2019 is tevens de prijscompensatie verwerkt (- € 4,8 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.575

0

1.575

878

181

181

181

02

Werk, inkomen en economie

368

0

368

0

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

500

0

500

0

0

0

0

07

Bestuur en financiën

0

-2.458

-2.458

-5.706

-5.072

-5.105

-5.106

98

Kostenverdeling

77

0

77

43

0

0

0

 

Subtotaal journaal

2.520

-2.458

61

-4.785

-4.891

-4.924

-4.925

 

Hogere energielasten

De energielasten zullen naar verwachting gemeentebreed stijgen met € 0,315 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door geopolitieke trends en de commoditymarkten. Redenen zijn o.a. de stijging van de olieprijs en de stijging voor CO₂-rechten die in een jaar tijd bijna zijn verdrievoudigd. Tevens heeft de overheid een stijging van de energiebelasting doorgevoerd om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Ook de kosten van opslag duurzame energie zijn fors gestegen in 2019 om deze doelstellingen nog te kunnen halen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

315

0

315

315

315

315

315

 

Subtotaal journaal

315

0

315

315

315

315

315

 

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing ivm opgelegde Rijksbelasting verbranding restafval

De verhoging vanuit het Rijk van de belasting op de verbranding van afvalstoffen, betekent dat de kosten voor de afvalinzameling toenemen in 2019 met € 0,76 mln. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de egalisatie voorziening afvalstoffenheffing, omdat hier geen rekening mee is gehouden in het tarief afvalstoffenheffing 2019.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

760

-760

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

760

-760

0

0

0

0

0

 

Lagere interne rekenrente

Door de aanhoudend lagere rente op de geld- en kapitaalmarkten kan de interne rekenrente worden verlaagd van 2,3% naar 2,0% vanaf 2020. Hiermee worden de kapitaallasten in de begroting lager waardoor minder rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend zal worden. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Zaanstad. In 2020 is incidenteel ( € 0,40 mln.) benodigd als gevolg van te optimistisch ingeschatte kosten in het verleden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

-3

-2

-1

-1

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

-557

-636

-741

-782

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

-43

-41

-40

-38

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

-851

-954

-997

-1.036

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

-1

-1

07

Bestuur en financiën

0

0

0

2.455

2.234

2.380

2.458

 

Subtotaal journaal

0

0

0

1.000

600

600

600

 

BTW sportvrijstelling onderhoud vastgoed

Door de wijziging van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 wordt vanaf dat moment binnen het Meerjaren onderhoudsplan vastgoed (MJOP) gerekend met extra btw-kosten, maar ook met de specifieke uitkering die hier ter compensatie tegenover komt te staan (€ 0,10 mln.).Deze wijziging heeft alleen betrekking op het deelbudget uit het MJOP dat te maken heeft met vastgoed onderhoud exclusief investeringen. Daar er binnen het MJOP wordt gewerkt met gemiddelde budgetten hoeft de btw niet overeen te komen met de werkelijk gemaakte kosten btw-kosten in een kalenderjaar. Voor de raming, aanvraag en de verantwoording voor de specifieke uitkering wordt uiteraard wel gekeken naar de werkelijke verwachting van de feitelijke kosten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

103

-103

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

103

-103

0

0

0

0

0

 

Prijs- loon- en subsidie indexatie

De salarissen worden netto met € 1,88 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met netto € 2,58 mln. en de materiële kosten met netto € 0,40 mln. geïndexeerd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

0

0

4.906

4.792

4.779

4.783

98

Kostenverdeling

0

0

0

40

37

39

37

NVT

NVT

0

0

0

0

77

77

77

 

Subtotaal journaal

0

0

0

4.945

4.907

4.896

4.897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsbijstellingen

 

Areaaluitbreiding openbare ruimte (diverse locaties)

Op diverse plaatsen is sprake van areaaluitbreiding of hogere kosten voor beheer en onderhoud als gevolg van aanpassingen van de openbare ruimte. De volgende locaties zijn in onderhoud gekomen of gaan dat komen: Pontplein (2019), Drughorst (2019), Fortuinlaan (2020), Plan Watering (2019), Hondemahof (2019), Boonterrein (2019), VRI Houtveldwg Ebbehout (2019), VRI Paukenhof Fortuinlaan, Fietspad Overtuinen (2019) Oostzijderveld (2021), het aansluiten van de verkeerslichten op de verkeerscentrale van de provincie en het meten van de verkeersafwikkeling (2019). Pont buitenhuizen (2019) Hembrugterrein (2022) Zaandijkerkerk (2019), Rietvelden,  Wormerveer Noordsterpark, Wormerveer Muziekbuurt, Zaandam (Cello, Piccolo, Aubade) Vurehout, Zaandam (spoorstrip) Straat Poelenburg, Zaandam V. van Goghweg, Zaandam Waterschouw, Assendelft De Omzoom, Assendelft (2020). Voor het onderhoud hiervan is een extra budget nodig van € 0,069 mln (2019) oplopend tot € 0,282 mln in 2023.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

69

0

69

149

232

257

282

 

Subtotaal journaal

69

0

69

149

232

257

282

 

Vrijval reserve Openbare Ruimte

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de reserve openbare ruimte wordt ingezet voor de dekking van structurele kosten, te weten kosten voor gladheidsbestrijding 2011-2020 (beleidsplan 2011/256768) en DRIS panelen voor de jaren 2013-2022. In de nota reserves en voorzieningen is echter bepaald dat reserves geen structurele lasten dekken. De dekking voor de structurele lasten die gepaard gaan met gladheidsbestrijding vanaf 2021 en DRIS panelen vanaf 2023 worden betrokken in de kadernota 2020. Hiermee blijft een bedrag van € 0,372 mln. achter in de reserve. Dit bedrag valt nu vrij in de algemene middelen en de reserve wordt opgeheven eind 2022.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

-372

-372

0

33

-11

0

 

Subtotaal journaal

0

-372

-372

0

33

-11

0

 

Vrijval reserve Duurzaamheidsfonds

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Bij de Kadernota 2018 is besloten om vanaf 2021 jaarlijks € 0,75 mln. beschikbaar te stellen voor de proceskosten van de Zaans Energie Agenda (ZEA) en deze tot 2021 te dekken uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Daarnaast is besloten enkele projecten (Nul-op-de-meter, frictiekosten warmtenet, zonnepanelen stadhuis) uit de reserve te dekken voor een totaal bedrag van € 0,53 mln. Per saldo resteert € 0,24 mln. in de reserve dat kan vrijvallen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-55

-181

-236

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-55

-181

-236

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat er sinds 2015 geen mutaties meer zijn geweest in de reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF). In 2017 heeft de raad besloten (2017/31746) om € 0,35 mln uit de reserve GAF te onttrekken voor de pilot duurzaam funderingsherstel. Tevens heeft de raad het plan van aanpak verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad (2017/12004) vastgesteld, met een sluitende financiële paragraaf, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze reserve. Van de resterende middelen (€ 0,302) blijft € 0,2 mln. beschikbaar voor de aanpak van funderingsproblematiek. In het licht van de prioritering van middelen valt de overige € 0,102 mln. nu vrij in de algemene middelen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

-102

-102

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-102

-102

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Synagoge Zaandam

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. De reserve Synagoge Zaandam is in 2015 gevormd voor € 0,3 mln. en daarna niet meer gewijzigd. In het licht van de prioritering van middelen wordt de reserve opgeheven en vallen de middelen vrij. Zoals in het huidige coalitieakkoord aangegeven is het de ambitie om de Synagoge in oude luister te herstellen en om in samenwerking met private partijen naar een nieuwe bestemming te zoeken. Wanneer dit concrete financiële consequenties heeft wordt hiervoor een apart voorstel voor dekking aan de raad voorgelegd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

-300

-300

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-300

-300

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Zaanverbinding

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de reserve Zaanverbinding na 2018 niet meer nodig is. In 2017 is de bootverbinding aanbesteed en gegund aan rederij Lee. De gemeente heeft met (€ 0,12 mln.) aan haar verplichtingen zoals opgenomen in de concessie voldaan. Er resteert eind 2018 nog (€ 0,065 mln.) in de reserve. Deze middelen vallen vrij. De reserve wordt opgeheven.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

-65

-65

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-65

-65

0

0

0

0

 

Vrijval egalisatiereserve begroting

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de egalisatiereserve begroting door afrondingsverschillen nog een saldo bevat van € 0,003 mln. Deze middelen vallen vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-3

-3

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-3

-3

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Popactiviteiten "De FluX"

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. De reserve Popactiviteiten “de Flux” is bedoeld als extra impuls voor het nieuwe Poppodium. De bouw van een Poppodium wordt meegewogen in de complete heroriëntatie van en visie op het culturele klimaat in Zaanstad. Indien voor deze nieuwe cultuurvisie, waaronder wellicht een poppodium, extra middelen nodig zijn, wordt dit integraal afgewogen bij de kadernota 2020. Het aanhouden van een aparte reserve voor Popactiviteiten “De FluX” is daarmee niet meer nodig. De reserve valt vrij in de algemene middelen (€ 0,2 mln.) en de reserve wordt opgeheven.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

-208

-208

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-208

-208

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Werkgelegenheidsprojecten

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat er in 2019 en 2020 in totaal een bedrag van € 0,117 mln. beschikbaar is voor nog te bepalen nieuwe initiatieven. In het licht van de prioritering van middelen valt dit bedrag nu vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

-117

-117

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-117

-117

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Fonds Beeldende Kunst

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de reserve Fonds beeldende kunst niet meer nodig is en opgeheven kan worden. Er is voldoende structureel budget in de begroting opgenomen om de uitgaven voor het doel van de reserve ((co)financiering van langlopende kunstprojecten en achterstallig onderhoud) te dekken. De resterende middelen in de reserve (€ 0,18 mln.) vallen daarom vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

-180

-180

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-180

-180

0

0

0

0

 

Vrijval reserve Cofinanciering Hembrugterrein

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de reserve Cofinanciering Hembrugterrein eind 2018 nagenoeg leeg is en opgeheven kan worden. De resterende middelen in de reserve (€ 0,01 mln.) vallen daarom vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

-12

-12

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-12

-12

0

0

0

0

 

Gedetacheerd gemeentepersoneel bij Werkom

Bij de oprichting van Werkom was uitgangspunt dat de vanuit Zaanstad en Purmerend overkomende ambtenaren gedurende heel 2018 zouden worden gedetacheerd en per 1 januari 2019 een aanstelling zouden krijgen bij Werkom. De overgang van de ambtenaren is vertraagd en wordt per 1 april gerealiseerd. De detacheringstermijn van Zaanse ambtenaren wordt daardoor verlengd. De kosten worden gedekt door een bijdrage van Werkom (-€ 0,31 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

-307

-307

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

307

0

307

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

307

-307

0

0

0

0

0

 

Bijstelling energie lasten verduurzamen vastgoed

Door de fasering van de investeringsbedragen wordt de bijbehorende verlaging op de energielasten één jaar later gerealiseerd. De fasering leidt ook tot lagere kapitaallasten in 2022. Dit effect maakt onderdeel uit van de begrotingswijziging nav de actualisatie van het MIP.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

192

-5

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

192

-5

 

Herverdeling participantenbijdrage recreatieschappen

Als gevolg van de herverdeling van de participanties van het recreatieschap Alkmaarder-, Uitgeestermeer en Buitenlanden is de bijdrage van deelnemers gewijzigd. De bijdrage van de provincie Noord Holland is verlaagd en afgesproken is dat de overige deelnemers en dus ook Zaanstad meer gaan bijdragen (€ 0,03 mln.), waarvan bij de begroting 2019 – 2022 al € 0,017 mln. structureel is opgenomen. De overige € 0,017 mln. is nu opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

17

17

17

17

 

Subtotaal journaal

0

0

0

17

17

17

17

 

Gladheidsbestrijding

Bij de begrotingsbehandeling 2012-2015 is besloten tot intensivering van de gladheidsbestrijding en de jaarlijkse meerkosten ad € 0,34 mln. gedurende 10 jaar te onttrekken uit de reserve Openbare ruimte. Eind 2020 is deze reserve hierdoor vrijwel leeg. Het beleid wordt geactualiseerd, echter de kosten zullen naar verwachting een gelijk niveau houden. Omdat de huidige dekking vervalt, geeft dit een structurele verzwaring van de exploitatie van € 0,296 mln. in 2021 en € 0,34 mln. vanaf 2022.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

296

340

340

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

296

340

340

 

Verbeteren veiligheid bruggen

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een scanmethode ontwikkeld om de risico's bij de bediening beter in beeld te brengen en de risico's ook in onderlinge relatie met elkaar te beschouwen.Voor het grootste deel van de beweegbare bruggen in Zaanstad is die integrale risico-inventarisatie inmiddels gemaakt.De extra kosten in verband met te nemen maatregelen in het kader van de integrale veiligheid beweegbare bruggen zijn: - Veiligheidsmaatregelen voor het voetgangers- , fiets- en autoverkeer: een extra investering van € 0,66 mln - Wachtplaatsen bij de bruggen. Deze investering is geraamd op € 0,53 mln in 2023. Daarnaast is voor het uitvoeren van de scans extra ambtelijke inzet nodig van 0,5 fte. Dit is een systematiek die ook regelmatig moet worden herhaald en leidt dus tot structurele kosten ad € 0,045 mln. (De twee investeringsclaims zijn opgenomen in de mutatie actualisatie van de kapitaallasten MIP)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

45

45

45

45

 

Subtotaal journaal

0

0

0

45

45

45

45

 

Inhuur sluiswachters

Het gereedkomen van de Wilhelminasluis heeft 2 jaar vertraging opgelopen. De verwachting is dat het project eind 2020 gereed is. Daarmee is er ook vertraging opgelopen in het overbrengen van de bediening van de sluiswachterhuisjes naar de Centrale Post, waardoor er meer (inhuur) sluiswachters nodig zijn.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

150

0

150

150

0

0

0

 

Subtotaal journaal

150

0

150

150

0

0

0

 

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf

In navolging van de narap mutatie 2018 is er sprake van een correctie op de exploitatiekosten van het Sportbedrijf. Hiermee wordt aangesloten bij de exploitatie-overeenkomst met het Sportbedrijf. Het gaat daarbij om de onderdelen: gymuren basisonderwijs ( € 0,1 mln.) en  de exploitatie van de sporthallen en gymzalen (€ 0,06).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

157

0

157

157

157

157

157

 

Subtotaal journaal

157

0

157

157

157

157

157

 

Bijstelling lasten en baten kermissen

De begrote lasten en baten van de kermissen ( € 0,05 mln.) worden in lijn gebracht met de werkelijke baten en lasten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

101

-50

51

51

51

51

51

 

Subtotaal journaal

101

-50

51

51

51

51

51

 

Extra capaciteit brugwachters

Er is extra capaciteitsbudget (inhuur) nodig om tegemoet te komen aan de wens van het bestuur om drie brugwachters per dienst op de centrale post te hebben gedurende het hele jaar. Dit is ten tijde van het ongeval op de Den Uijlbrug (2015) al ingevoerd, maar de begroting is hierop nooit aangepast. De kosten hiervan bedragen € 0,15 mln per jaar.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

150

0

150

150

150

150

150

 

Subtotaal journaal

150

0

150

150

150

150

150

 

Effect terugdringen formatie als gevolg van temporisering digitalisering

De afbouw van formatie loopt over meerdere jaren en is nog niet gereed. De in de begroting opgenomen formatiekrimp voor 2019 en 2020 moet worden getemporiseerd door het achterblijven van de geprognotiseerde digitalisering in de organisatie waardoor de inzet van de specialisten in deze periode nog essentieel is (€ 0,34 mln. in 2019 € 0,07 mln. in 2020).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

341

0

341

70

0

0

0

 

Subtotaal journaal

341

0

341

70

0

0

0

 

Ontwikkelingen BUIG

De rijksbijdrage BUIG is aangepast aan de meest recente informatie van het Rijk (-/- € 0,074 mln.). Het aantal uitkeringen is in 2018 sterker gedaald dan verwacht. Dit heeft geleid tot een verlaging van de prognose van het aantal uitkeringen in 2019. Deze aangepaste prognose en een verlaging van de gemiddelde uitkering leiden tot lagere uitkeringslasten in 2019 (-/- € 2,6 mln.). Dit leidt in 2019 tot een lagere onttrekking aan de reserve Risicobuffer BUIG (€ 0,780 mln.).Vanaf 2020 wordt het budget voor de lasten van uitkeringen en loonkostensubsidies gelijk gesteld aan de verwachte rijksbijdrage. Voor 2020 betekent een éénmalige verlaging van de dotatie aan de reserve Risicobuffer BUIG (-/- € 1,016 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-2.592

706

-1.886

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-2.592

706

-1.886

0

0

0

0

 

Actualisatie  IHP 19.1 huurinkomsten

De huurinkomsten van de nieuwbouw van H.Gorter (2022) en De Toermalijn (2023) vangen een jaar later aan. Bij Dynamica XL wordt rekening gehouden met te verhuren ruimte voor het dienstencentrum (structureel vanaf 2024).Tegenover dit journaal staan lagere kapitaallasten vanwege de latere oplevering.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

37

24

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

37

24

0

 

Actualisatie onderwijsachterstandenbeleid

In 2019 is sprake van een eenmalige vrijval van € 0,5 mln. scholingsbudget voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanwege het wegvallen van de verplichting die de gemeente had in het kader van het convenant harmonisatie. De scholing wordt nu gefinancierd via de verordening VVE 2019 vanuit de rijksuitkering Onderwijsachterstandenbeleid (Oab).Daarnaast leidt de actualisatie van de meerjarenbegroting VVE tot een aflopend structureel voordeel (van € 0,73 mln. in 2020 tot € 0,13 mln structureel vanaf 2022). In de kadernota 2019-2022 is besloten om vanaf 2020 geleidelijk de zomerschool en VVE Poelenburg/Peldersveld te dekken uit de Oab middelen. Doordat de gemeente een hogere rijksuitkering Oab ontvangt dan bij de kadernota bekend was, is het mogelijk om de zomerschool en het deel  VVE Poelenburg/Peldersveld versneld met ingang van 2019 geheel uit de Oab middelen te dekken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-113

-1.117

-1.230

-506

-214

-132

-132

 

Subtotaal journaal

-113

-1.117

-1.230

-506

-214

-132

-132

 

Sail 2020

Om de kosten voor het evenement Sail 2020 te dragen is er een eenmalig budget nodig om de standaard verkeersmaatregelen, coördinatie met andere gemeenten en het plaatsen van drang- en veiligheidshekken in te regelen rondom veiligheid van bezoekers aan dit evenement (€ 0,10 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

100

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

100

0

0

0

 

Vrijval reserve combinatiefuncties

De reserve combinatiefuncties kan vanaf 2020 geheel vrijvallen als er vanaf 2020 € 0,068 mln. aan de begrotingsruimte wordt toegevoegd. Dit is nodig om te voldoen aan de co-financieringsvoorwaarden van de regeling combinatiefuncties.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-970

-970

68

68

68

68

 

Subtotaal journaal

0

-970

-970

68

68

68

68

 

Structureel hogere parkeerinkomsten

De parkeerinkomsten zijn de afgelopen jaren hoger geweest dan geraamd. De begroting wordt hierop structureel bijgesteld (-€ 0,20 mln). De daarmee extra benodigde capaciteit om de extra administratieve handelingen te kunnen verrichten wordt door deze opbrengsten gedekt (€ 0,03 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

-200

-200

-200

-200

-200

-200

98

Kostenverdeling

31

0

31

31

31

31

31

 

Subtotaal journaal

31

-200

-169

-169

-169

-169

-169

 

Specialistische jeugdhulp

Voor jeugd bedraagt het tekort voor 2019 ca. € 4,0 mln. en voor 2020 en verder ca. € 4,6 mln. per jaar. Ten opzichte van de voorlopige jaarrekening is bij het ontvangen van de productieverklaringen van de aanbieders van jeugdzorg een minder groot nadeel ontstaan van € 3,1 mln. Dit voordeel is structureel en werkt ook door in de jaren 2019 en verder. De kosten voor jeugdzorg liggen echter nog steeds wel hoger dan begroot, namelijk € 2,9 mln. Daarbovenop komt voor een deel van de specialistische jeugdzorg een indexatie voor volumegroei en prijs van gezamenlijk € 1,1 mln. op te vangen binnen de nog te ontvangen middelen vanuit het rijk voor indexatie (€ 1,1 mln. ). De omvang van deze indexatie is nog onzeker. Deze € 1,1 mln. werkt ook door in 2020 en verder. Daarnaast worden de extra uitgaven in 2020 e.v. voor € 0,56 mln. opgevangen door de geraamde volumeontwikkeling voor de Integratie uitkering Sociaal domein binnen de algemene uitkering.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

3.970

0

3.970

4.580

4.580

4.580

4.580

 

Subtotaal journaal

3.970

0

3.970

4.580

4.580

4.580

4.580

 

Ontwikkelingen salarisbegroting

De krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden hebben een kostenverhogend effect op de salarisbegroting.- In deze Voorjaarsnota is uitgegaan van een loonindexatie van 2,3% voor 2020 op basis van de prognose van het CPB. Op dit moment is er echter geen CAO gemeenteambtenaren. Tijdens de laatste besprekingen (medio april) zijn de vakbonden uit de onderhandelingen weggelopen. Op tafel lag een loonbod van 4,9% voor twee jaar. Dit bod was veel lager dan de looneis die door de vakbonden is gesteld.  Het is daarmee onzeker in hoeverre de door het CPB afgegeven prognose van 2,3% de uiteindelijke loonontwikkeling 2020 zal benaderen.- Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt en op een aantal plekken in de organisatie heeft Zaanstad moeite met de invulling van functies. Voor sommige functies wordt in de markt meer betaald. Wil Zaanstad het kwaliteitsniveau behouden en op een aantal plaatsen versterken dan zal dit aanvullend budget vragen. Vanuit de gehele organisatie komen verzoeken voor herwaardering van functies, zowel voor de hogere als lagere functieschalen, vanwege het complexer worden van het werk. In enkele gevallen is de salarissprong twee of drie schalen.- Zaanstad heeft in het verleden de reiskostenregeling afgeschaft in het kader van het behalen van een taakstelling. Mede gezien het feit dat het verlof in de CAO vanaf 2020 wordt teruggebracht en onder druk van de bonden is een sobere reiskostenregeling vanuit onze arbeidsmarkt positie aan te raden.Om de uitkomsten van bovenstaande ontwikkelingen op te kunnen vangen stellen wij voor een stelpost op te nemen van € 0,50 mln. in 2019 en € 1,00 mln. vanaf 2020.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

500

0

500

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Subtotaal journaal

500

0

500

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Formatie Vergunningencentrum

De formatie binnen het Vergunningencentrum wordt uitgebreid met 6 FTE. De dekking (€ 0,441mln) hiervoor wordt gevonden in een hogere baten van de leges volgend uit het starten van diverse grote projectontwikkelingen (Maak Zaanstad).Vergunningen moeten wettelijk gezien juridisch getoetst worden. De huidige capaciteit van juridisch adviseurs is nu ontoereikend, om het proces van de vergunningverlening goed te kunnen laten verlopen. Om deze wettelijke taak uit te kunnen voeren is een extra juridisch adviseur nodig. De lasten ( voor 2019 € 0,042 mln voor 2020 ev € 0,084 mln) die met deze formatieplaats gepaard gaan, worden niet gedekt uit de leges.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

-442

-442

-442

-442

-442

-442

98

Kostenverdeling

484

0

484

525

525

525

525

 

Subtotaal journaal

484

-442

42

83

83

83

83

 

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet

De ambtelijke voorbereiding op de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De voor dit doel gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken (€ 0,10 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Aanwending reserve bodembeheer en toevoeging aanvullend bodembudget aan de bodemreserve.

Als gevolg van de toekenning van aanvullend bodembudget voor de periode  2016 - 2020, ontvangt de Gemeente in 2019 en 2020 respectievelijk € 1,212 mln. en € 1,818 mln. Voor de voortzetting van de aanpak diffuus lood in de bodem, wordt in de jaren 2019 t/m 2023 jaarlijks € 3 mln. uit de reserve bodembeheer onttrokken. Voor de bodemsanering van het gebied Kan Palen en omgeving wordt in de jaren 2021 en 2022 € 3,86 mln uit de reserve bodembeheer onttrokken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.334

-1.334

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

1.334

-1.334

0

0

0

0

0

 

Daling reclameopbrengsten

Door het vervallen van een contract m.b.t. reclameuitingen dalen de reclameinkomsten voor 2019 (€ 0,17 mln.). In 2019 zal onderzocht worden of en op welke wijze de opbrengsten weer op niveau kunnen worden gebracht.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

171

171

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

171

171

0

0

0

0

 

Actualisatie kapitaallasten

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investerings Planning 2020.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

2

2

1

1

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-155

0

-155

-863

-348

-393

355

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-921

0

-921

-981

14

-44

-214

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

28

27

07

Bestuur en financiën

112

0

112

843

365

223

147

 

Subtotaal journaal

-964

0

-964

-998

33

-184

315

 

Actualisatie investeringsfonds 19.1 en reserve afschrijvingslasten

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 19.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming. De dekking door de reserve afschrijvingslasten is ook bijgesteld op basis van de huidige fasering over de jaren. Daarnaast is in deze wijziging de mutatie opgenomen in de reserve afschrijvingskosten als gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investeringsplanning 2020.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

2.312

0

2.312

0

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-678

0

-678

-49

1.910

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

255

0

255

196

0

0

0

07

Bestuur en financiën

457

-2.301

-1.844

-68

-1.915

109

-24

 

Subtotaal journaal

2.346

-2.301

45

79

-5

109

-24

 

Capaciteit ten behoeve van onderwijshuisvesting

De ambtelijke inzet ten behoeve van de onderwijshuisvesting is sinds 2016 jaarlijks groter geweest dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Tot nu toe is deze extra inzet gedekt met tijdelijke ruimte elders in de capaciteitsbegroting. Omdat de huidige ambtelijke inzet voor de onderwijshuisvesting een structureel karakter heeft, wordt de formatie uitgebreid met een kennisspecialist onderwijshuisvesting (€ 0,10 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

100

100

100

100

 

Subtotaal journaal

0

0

0

100

100

100

100

 

Capaciteit verstrekken uitkeringen

De ambtelijke organisatie heeft sinds 2014 een bedrijfsvoering die gebaseerd is op een consequent te laag ingeschat aantal uitkeringsgerechtigden. En daarmee een te lage ambtelijke capaciteit. Tevens zijn de taken en benodigde werknemersprofielen door de afgelopen jaren heen behoorlijk gewijzigd. Dat leidde tot en met 2017 tot een verhoogde inzet van inhuur. Door deze punten is sinds 2014  een financieel tekort op de capaciteitsbegroting. Vanaf 2018 is vol ingezet om dit tekort structureel te laten dalen: van een tekort van € 1,00 mln in 2017, tot een geprognosticeerd tekort van circa € 0,50 mln in 2019.Vanaf 2020 kan dit tekort niet verder naar beneden zonder of harde keuzes te maken in de kwaliteit van werken, of structureel de middelen te verhogen. Voorgesteld wordt de ambtelijke capaciteit uit te breiden tot de gewenste kwaliteit met  (€ 0,526 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

526

526

526

526

 

Subtotaal journaal

0

0

0

526

526

526

526

 

Wmo tweedelijnszorg

Begeleiding: Voor 2019 is voor begeleiding een bedrag van € 19,7 mln. begroot. De verwachting is dat dit bedrag niet voldoende zal zijn. In 2018 was een lichte stijging te zien in het volume binnen de begeleiding. Ook was zichtbaar dat de zorgzwaarte, dus de omvang van de ondersteuning toeneemt. De stijging lijkt samen te hangen met autonome factoren zoals de vergrijzing en extramuralisering, waardoor in de thuissituatie steeds zwaardere en complexere (Wmo) ondersteuning nodig is. De verwachting is dat deze trend (2,5% volumestijging) zich in 2019 en 2020 voortzet. Daarnaast is rekening gehouden met een aanzuigende werking van 10% als gevolg van het abonnementstarief dat in 2019 is ingegaan.  Factoren waarop enige bijsturing mogelijk is zijn de indicatiestelling, het aanbod van algemene voorzieningen in de wijk, het eerder afschalen naar lichtere hulp. De verwachting is dat desondanks de kosten voor 2019 zullen toenemen tot € 21,5 mln. en € 22,7 mln. in 2020 en verder. Beschermd wonen: In 2019 verwachten we een toename van uitgaven ten opzichte van de begroting. Over 2018 blijkt dat voor beschermd wonen sprake is van een hoger verzilveringspercentage dan waarvan werd uitgegaan (98% in plaats van 95%). Het hoge verzilveringspercentage heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de ondersteuningsvorm. De verwachting is dat medio 2019 het aantal plekken beschermd wonen wordt uitgebreid met 14 wat leidt tot € 0,42 mln. extra kosten in 2019 dat oploopt tot € 0,84 mln. vanaf 2020. Verstrekkingen:  Voor Wmo-verstrekkingen is € 3,9 mln begroot. Wij verwachten dat de stijgende trend die in 2018 zichtbaar was in de verstrekkingen ook voor 2019 reëel is. Dit betrof het gebruik en daarnaast gewijzigde contractafspraken voor het aanvullend openbaar vervoer. Ook bij de kosten voor hulpmiddelen zagen we een stijging veroorzaakt door noodzakelijke vervangingsinvesteringen van uitstaande hulpmiddelen. Voor 2019 zullen de tarieven op basis van contractafspraken stijgen met gemiddeld 2% . In de loop van 2020 zal een nieuw contract ingaan waarvan op basis van een marktverkenning wordt verwacht dat de tarieven hoger zulle zijn dan de huidige. Er wordt nu uitgagaan van een prijsstijging van 5%. Voor 2019 wordt verder rekening gehouden met een aanzuigende werking op verstrekkingen als gevolg van het abonnementstarief van 10%. De te verwachten extra uitgaven voor de Wmo kunnen in 2019 opgevangen worden binnen het stuurbudget (€ 2,1 mln.) en nog te ontvangen middelen vanuit het rijk voor indexatie (€ 1,1 mln.). De omvang van deze indexatie is nog onzeker. De extra uitgaven in 2020 en verder kunnen voor € 0,93 mln. worden opgevangen door de geraamde volumeontwikkeling voor de Integratie uitkering Sociaal domein binnen de algemene uitkering.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.320

-200

1.120

2.340

2.490

2.640

2.640

 

Subtotaal journaal

1.320

-200

1.120

2.340

2.490

2.640

2.640

 

Gemeentefonds vooruitlopend op meicirculaire 2019

Met ingang van 2019 is het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit betekent dat volume- en loon- en prijsontwikkeling gedekt moeten worden vanuit het accres. Voor het overgangsjaar 2019 wordt de loon- prijsontwikkeling van prijspeil 2019 nog los toegekend in de meicirculaire. In de voorjaarsnota is deze loon- prijsontwikkeling verwerkt aan de lastenkant van de begroting. Vooruitlopend op de meicirculaire wordt ter dekking hiervan € 2,20 mln. structureel aan baten geraamd. Daarnaast is vooruitlopend op de meicirculaire 2019 de hogere rijksijdrage jeugdzorg verwerkt (€ 1,00 mln.). Met de overheveling van het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein moet ook de volume ontwikkeling gedekt worden vanuit het accres. Deze lasten zijn nu verwerkt in de voorjaarsnota. In de verwerking van de meicirculaire was hier middels een stelpost reeds dekking voor gereserveerd (€ 1,476 mln.). Deze stelpost valt nu vrij ter dekking van de volumegroei op jeugd en wmo. In de najaarsnota van het Rijk is een onderbesteding gemeld van de rijksuitgaven in 2018. Deze onderbesteding zal worden verrekend in de meicirculaire 2019. De verwachte afrekening over jaar 2018 (in 2019) bedraagt voor Zaanstad € 1,00 mln. Dit bedrag wordt nu gereserveerd en zal bij de verwerking van de meicirculaire worden verrekend met het werkelijke effect.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-2.200

-2.200

-4.676

-4.676

-4.676

-4.676

 

Subtotaal journaal

0

-2.200

-2.200

-4.676

-4.676

-4.676

-4.676

 

Bijstelling pachtopbrengsten door verkoop

Vanwege verkoop van erfpachtgrond wijzigen de inkomsten uit erfpachtcanons. Deze begrotingswijziging (€ 0,137 mln.) betreft een saldo wat ontstaat vanwege recente verkoop en verwachte verkoop in 2019. Daarbij is ook rekening gehouden met recente nieuwe contracten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

137

137

137

137

 

Subtotaal journaal

0

0

0

137

137

137

137

 

Uitbreiding capaciteit in verband met toename bezwaarschriften

Als gevolg van beleidsintensivering op diverse terreinen, met name ruimtelijke ordening, is een trend merkbaar dat het aantal bezwaarschriften sinds 2018 toeneemt. Voorbeelden hiervan zijn:- De versnelde woningbouwopgave gaat de komende periode leiden tot meer omgevingsvergunningen waartegen bezwaar en beroep openstaat  (top 16 projecten zoals bijvoorbeeld Provily Slibkuil. Dit woningbouwproject gaat in het najaar spelen); - Op verschillende terreinen, zoals aanpak ondermijning, is sprake van intensivering van de handhaving. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van woningen of bedrijven op grond van artikel 13b Opiumwet, de projectmatige aanpak van illegale kamerverhuur in verschillende buurten en de sluiting van horeca- of garagebedrijven. Daarnaast heeft projectmatige handhaving in verschillende buurten nu nog lage prioriteit. Intensivering  zal leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures;- Nieuwe beleidsregels voor schaarse evenementen- en overige vergunningen leiden tot mogelijke bezwaren tegen geweigerde vergunningen en tot mogelijke handhavingsprocedures; - Sinds 1 juli 2018 wordt gehandhaafd op onjuist aangeboden afval. De toename van het aantal ingekomen bezwaarschriften blijkt uit onderstaande cijfers: Aantal bezwaarschriften in 2017: 1078 Aantal bezwaarschriften in 2018: 1300 Verwachting aantal bezwaarschriften in 2019: 1630 Omgerekend naar capaciteit leidt de toename van de werkzaamheden bezwaar en beroep tot  2 fte extra inzet (€ 0,167 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

84

0

84

167

167

167

167

 

Subtotaal journaal

84

0

84

167

167

167

167

 

Levensverlengend onderhoud De Tref

Om de huidige sporthal  De Tref nog tot in 2021 te kunnen gebruiken is levensduurverlengend onderhoud nodig voor 2020 en 2021 (€ 0,05 mln.). Tevens wordt voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor plan- en onderzoekskosten naar de ruimtelijke inpassing van een nieuwe sporthal of gymzaal (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

20

0

20

60

50

0

0

 

Subtotaal journaal

20

0

20

60

50

0

0

 

Bestuurlijke wensen: Biebbus

Voortzetting van de Biebbus. Dekking hiervoor wordt gevonden in de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,07 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

0

-70

-70

-70

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

70

70

70

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Personele inzet Maatschappelijk domein

Voor een aantal overkoepelende programma’s is de benodigde personele inzet van het maatschappelijk domein bij ongewijzigd beleid niet in de begroting opgenomen: - Voor de realisatie van het voorzieningenmodel bij gebiedsontwikkeling (en daarmee de voorzieningen op peil en aandacht voor sociale cohesie in het proces) is € 0,105 mln. extra capaciteit nodig.  - De wens van college en raad is om de verhoogde inzet in Poelenburg-Peldersveld de komende 10 jaar te borgen. Behalve de reguliere inzet vanuit de lijn kost de extra inzet op het programma € 0,11 mln. - Mede door de toename van het aantal verwarde personen doen partners in de keten zorg en veiligheid (GGD, politie, drangkader, ed.) een veel sterker beroep op de regietaak van de gemeente. De extra benodigde inzet in capaciteit bedraagt € 0,03 mln. - De ambities in het kader van ondermijning vragen om een aanvullende structurele inzet vanuit het maatschappelijk domein ad € 0,025 mln. - Door de gemeenschappelijke agenda Jeugd en de Wmo beleidsvisie te temporiseren, komt beleidscapaciteit vrij voor de voorbereidingen op de Wet verplichte GGZ en de Wet inburgering, waar de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen in 2019 en 2020. In de afgelopen periode zijn veel acties ondernomen om de taakstelling op de personele lasten binnen MO te realiseren. Dat maakt dat er geen ‘lucht’ meer aanwezig is om op een andere manier voor deze vraagstukken capaciteit te organiseren.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

270

270

270

270

 

Subtotaal journaal

0

0

0

270

270

270

270

 

Verhuizing voetbalvereniging Zilvermeeuwen en verhuizing voetbalvereniging Rood-Wit

Met Zilvermeeuwen (gefuseerd in FC Zaandam) en Rood-Wit is een verplaatsingsbijdrage overeengekomen ( € 0,38 mln.). Het gaat om de verplaatsing van Zilvermeeuwen naar sportpark Hoornseveld en Rood-Wit naar sportpark Poelenburg. Deze verplaatsingen zijn nodig om beschikking te krijgen over de beoogde nieuwbouwlocatie voor zwembad De Slag. Door Rood-Wit te verplaatsen naar sportpark Poelenburg en Streetkings te behouden op deze locatie, wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de buurt en het Actieplan Poelenburg. Deze verplaatsingsbijdrage wordt gedekt uit de reserve Sport a fonds perdu.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

376

-376

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

376

-376

0

0

0

0

0

 

Verevening reserve kapitaallasten

In de begroting 2019-2023 is in het financieel beeld een incidenteel tekort gepresenteerd op de eerste twee begrotingsjaren. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is in 2019 en 2020 een onttrekking aan de reserve kapitaallasten voorgesteld. In de jaren 2021 en 2022 zijn de onttrokken bedragen teruggestort in de reserve. Ten behoeve van een zuivere presentatie van het financieel beeld in deze Voorjaarsnota is deze verevening gecorrigeerd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

3.124

3.124

1.268

-3.519

-874

0

 

Subtotaal journaal

0

3.124

3.124

1.268

-3.519

-874

0

 

Amendement verhoging fractiebudget

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is bij amendement besloten het budget voor fracties te verhogen (€ 0,04 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

0

0

38

38

38

38

 

Subtotaal journaal

0

0

0

38

38

38

38

 

Vrijval reserve Duurzaamheidsfonds

Op basis van een analyse van de benodigde middelen in het Duurzaamheidsfonds is geconstateerd dat een bedrag van € 0,1 miljoen niet meer gereserveerd hoeft te worden en kan vrijvallen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

-109

-109

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

-109

-109

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit pre prioritair

 

Exploitatiesubsidie Fluxus huisvesting

In de raadsvergadering van 1 november 2018 heeft de raad besloten maximaal € 0,125 mln. extra exploitatiesubsidie toe te kennen vanaf 2020 voor de huisvesting van Fluxus (RB2018/31454). Dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen cultuurvisie.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Bestemming rekeningresultaat 2018

Het jaarrekeningresultaat 2018 ad € 9,35 mln. wordt conform het voorstel aan de raad toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1,50 mln.), de bestemmingsreserve Vooruitontvangen decentralisatie-uitkering AU (€ 1,76 mln.) en het Investeringsfonds (€ 6,09 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

9.355

-9.355

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

9.355

-9.355

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparingen

 

Zoekrichting B Gezond leven, 2. Optimaliseren huisvesting

Huisvesting combinerenOnderzocht is op welke manier de kosten van de huisvesting van de wijkteams kunnen worden verlaagd. De afgelopen jaren is er voor ongeveer € 1,50 mln. geïnvesteerd in het verbeteren van buurthuizen/ locaties voor de jeugd- en wijkteams. Om alle locaties aan de norm van het huisvestingskader te laten voldoen is er in 2019/2020 nog een investering benodigd ca € 0,60 mln. gedekt uit het reguliere budget voor huisvesting en slim investeren. De eerstkomende 7 tot 10 jaar zullen dergelijke investeringen niet meer nodig zijn. Daardoor ontstaat vanaf 2021 € 0,15 mln. (Maatregel 1) aan budgettaire ruimte. Daarnaast kan het aantal benodigde m2 voor de huisvesting van de Sociale Wijkteams omlaag ten gevolge van de aanbesteding van de wijkteams per 1 januari 2019 (het aantal fte in de Sociale Wijkteams is verminderd), waardoor huurkosten lager zijn. Samen met een besparing op de kosten van mobiel internet betekent dit 0,06 mln. aan lagere lasten. (Maatregel 2)Huisvesting kwetsbarenIn de kaderbrief 2018 zijn extra middelen opgenomen voor de verbetermogelijkheden voor de opvang van zwerfjongeren en het inrichten van een Domusvoorziening, waar inwoners worden opgevangen die als gevolg van een psychische aandoening, verstandelijke beperking, en/of verslaving niet op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Gebleken is dat realisatie van de beide opvangmogelijkheden nog niet in 2019 kunnen plaatsvinden. In overeenstemming met de reële planning zijn de hiervoor beschikbare budgetten opgeschoven naar 2021. Hierdoor vallen deze in 2019 en 2020 vrij (€ 0,910 mln.) (Maatregel 4)De prognose is, omdat er geen geschikte huisvesting is voor Kamers met Kansen, Kamers met Kansen pas in 2020 zal starten. Hierdoor valt de hiervoor in de begroting opgenomen subsidie voor 2019 (€ 0,12 mln.) (Maatregel 5) vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-1.090

0

-1.090

-970

-210

-210

-210

 

Subtotaal journaal

-1.090

0

-1.090

-970

-210

-210

-210

 

Zoekrichting B Gezond leven, 3. Overlap jongerenwerk en veiligheid

Onderzocht is of er overlap is in opdrachten aan diverse partners op het terrein van jongeren(werk) en veiligheid. Essentieel in de aanpak van jongeren en veiligheid is daar aanwezig te zijn waar de jongeren zijn en specifieke expertise gerichter in te zetten. Bij het uitwerken is daarom als uitgangspunt genomen dat de straatwerkers op straat moeten blijven werken. Langs meerdere sporen wordt de overlap verminderd en gefocust ingezet op jongerenwerkers op straat:- Het combineren en organiseren van de begeleiding van jongeren op de daarvoor aangewezen plekken bij de organisaties in de wijk, namelijk door afschalen van begeleiding door Straathoekwerk naar de wijkteams en de jeugdteams. Dat schept ook de mogelijkheid om wijkgericht maatwerk te leveren (op- of afschalen). - Voor de langere termijn: het intensiever en effectiever samenwerken in de keten in een ‘stedelijk jongerenteam 16-27’, waarin behalve de jongerenwerkers en wijk- en jeugdteams, ook de jeugd BOA’s zijn betrokken.- Het gerichter en gecoördineerder inzetten van activiteiten in de wijk (door sportbuurtwerk en wijkteams).- Het afschalen van en onderzoeken van andere financieringsvormen voor ondersteunen jongerencultuur- en ontmoeting door RAAZ en BAAZ.De verwachting is dat door deze aanpak een kostenbesparing vanaf 2020 met € 0,15 mln. en daarna met € 0,33 mln. kan worden gerealiseerd (scenario 1).Bovenstaand voorstel wordt in de Begroting 2020 en Voorjaarsnota 2020 verder uitgewerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

-150

-325

-325

-325

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-150

-325

-325

-325

 

Zoekrichting B Gezond leven, 5. Optimaliseren sportaccommodaties

Onderzocht wordt of de gemeente minder subsidie voor beheertaken door verenigingen kan verstrekken waardoor een structurele besparing van € 0,06 mln. kan worden gerealiseerd. (Maatregel 3)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

-55

-55

-55

-55

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-55

-55

-55

-55

 

Zoekrichting D Welvarende stad, 1. Samenwerkingsverbanden Triple Helix

Er wordt op verschillende manieren door gemeente geïnvesteerd in de Triple helix (samenwerking bedrijven, gemeente, onderwijs). Onderzocht is in hoeverre een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het verlagen van de financiële bijdragen aan samenwerkingsverbanden. Dit blijkt niet mogelijk. In plaats daarvan wordt een algemene besparing voorgesteld van € 0,05 mln. op de beschikbare budgetten voor Economie. (Maatregel 3)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-50

0

-50

-50

-50

-50

-50

 

Subtotaal journaal

-50

0

-50

-50

-50

-50

-50

 

Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte

De ontwikkeling van duurzame bedrijfsmiddelen verloopt trager dan verwacht. Waar de duurzame personenauto al voorhanden is, is de ontwikkeling van zwaardere bedrijfsmiddelen vertraagd. Het is de verwachting dat deze medio 2022 beschikbaar zijn. Om die reden is het voorstel in 2019 enkel de lichte transportmiddelen duurzaam te vervangen en de zwaardere gebruiksmiddelen nog in niet duurzame uitvoering te vervangen. Deze vertraging levert een structurele besparing op de exploitatiebegroting op van € 0,04 mln. in 2020 tot  € 0,47 mln. in 2022. (Maatregel 13)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

-43

-362

-471

-43

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-43

-362

-471

-43

 

Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte

De raad heeft eerder de ambitie uitgesproken om de vervangingsachterstanden in de openbare ruimte van 20% terug te brengen naar 15% van het areaal. Voorgesteld wordt om deze ambitie uit te stellen. Hierdoor komen de kapitaallasten voor de bijbehorende investeringen (5 jaar € 1,9 mln., € 0,11 mln. per jaar, cumulatief) tijdelijk te vervallen. (Maatregel 4)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

-110

-220

-330

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

-110

-220

-330

 

Zoekrichting F Krachtige kernen en wijken, 1. Budgetten wijk(management)

Door scherpere keuzes te maken welke incidentele initatieven door de gemeente worden ondersteund kan de verwachte onderbesteding van dit budget gefaseerd worden vrijgegeven en het wijkbudget met € 0,15 mln. (2020) en € 0,20 mln. vanaf 2021 worden verlaagd. (Maatregel 1)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

-150

-200

-200

-200

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-150

-200

-200

-200

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget leerlingenvervoer (€ 0,20 mln.). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-200

0

-200

-200

-200

-200

-200

 

Subtotaal journaal

-200

0

-200

-200

-200

-200

-200

 

Zoekrichting A Prettig wonen, 5. Verbetering kwaliteit bestaande woningen

Door aanloopproblemen in het afgelopen periode is er een onderbesteding geweest van de bijdrage van het investeringsfonds met de inzet tot versnelling in de funderingsaanpak. Door het faseren en temporiseren van de inzet van BKZ (betaalbare koopwoningen Zaanstad) ten behoeve van de funderingsaanpak kan de bijdrage aan het investeringsfonds gedurende twee jaar met een zelfde bedrag worden verlaagd (€ 0,25 mln.) (Maatregel 1).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-250

0

-250

-250

0

0

0

07

Bestuur en financiën

-250

250

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-500

250

-250

-250

0

0

0

 

Zoekrichting A Prettig wonen, 6. Herziening parkeerbeleid inclusief handhaving

Op verzoek van de inwoners van Westerwatering wordt daar vanaf 2020 betaald parkeren ingevoerd. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis € 0,02 mln, de opbrengsten € 0,05 mln. (Maatregel 1)Door parkeerhandhaving anders uit te voeren (bijv. digitalisering) kunnen € 0,2 mln. extra opbrengsten gegenereerd worden. (Maatregel 4)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

-230

-230

-230

-230

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-230

-230

-230

-230

 

Zoekrichting D Welvarende stad, 2. Vrijval kapitaallasten cultuurcluster

Voorgesteld wordt om in het kader van de besparingsmogelijkheden de eerder extra beschikbaar gestelde middelen voor de nieuwe cultuurvisie € 0,5 mln. (Maatregel 1) niet in te zetten vanaf 2020. Dit is mogelijk omdat dit bedrag nog geen directe bestemming heeft.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

-500

-500

-500

-500

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-500

-500

-500

-500

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 5. Zendmachtiging lokale omroep

De zendmachtiging van de lokale omroep loopt tot en met 8 mei 2021. Voor de aanbesteding van de volgende periode wordt een lager financieel kader vastgesteld (2021 € 0,03 mln., 2022 e.v. € 0,06 mln.). Dit betreft maatregel 2 van de zoekrichting subsidies.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

-30

-60

-60

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

-30

-60

-60

 

Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket

In de kaderbrief 2019 zijn op basis van het coalitieakkoord ten behoeve van de structurele voortzetting van het ondernemersloket extra middelen opgenomen (€ 0,08 mln.). (Maatregel 1)De ervaring met het fysieke Ondernemersloket in 2018 is, dat er amper van gebruik is gemaakt door ondernemers (enkele tientallen aanvragen in iets minder dan een jaar tijd). De vragen die wél binnenkwamen gingen vrijwel allemaal over ruimtelijke vragen van ondernemers. De praktijk wijst uit dat het KCC voldoende geëquipeerd is om binnenkomende vragen van ondernemers af te handelen. Daarnaast komen veel vragen van ondernemers direct bij de Vergunningen binnen. Geconcludeerd kan worden dat de behoefte aan een breed Ondernemersloket minimaal is. Om die reden wordt voorgesteld het eerder beschikbaar gestelde budget af te ramen en onze bijdrage aan de ondernemers op de huidige manier te continueren.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-30

0

-30

-80

-80

-80

-80

 

Subtotaal journaal

-30

0

-30

-80

-80

-80

-80

 

Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte

- Door het verminderen van het onderhoud en het verkleinen van het gebied kunnen de onderhoudskosten van Inverdan worden verlaagd. Het kwaliteitsniveau Inverdan wordt met dit voorstel beperkt tot de Gedempte Gracht, de Dam en een deel van de Westzijde (kernwinkelgebied). Daarmee krijgen o.a. de Rozengracht, de Vinkenstraat en de ontwikkeling aan de Westzijde van het spoor in de toekomst het standaard onderhoudsniveau. Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd van € 0,03 mln. in 2019 en € 0,05 mln. vanaf 2020. (Maatregel 1)- Voor het toegankelijk houden van de brandkranen is in de begroting budget (€ 0,04 mln.) (Maatregel 10) gereserveerd. De brandweer geeft jaarlijks aan waar het nodig is om aanpassingen te doen. Afgelopen jaren is beperkt gebruik van het budget van gemaakt. Om die reden wordt het beschikbare budget afgeraamd.- De beoordeling van inzet van bedrijfsmiddelen heeft geleid tot afname van totale omvang bedrijfsmiddelen. Het budget op onderhoud en jaarlasten (verzekering, wegenbelasting, kapitaalslasten) gebruiksmiddelen kan als gevolg daarvan structureel omlaag (€ 0,10 mln.). (Maatregel 11)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-165

0

-165

-190

-190

-190

-190

 

Subtotaal journaal

-165

0

-165

-190

-190

-190

-190

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget podiumkunsten (€ 0,05 mln.) (Maatregel 2) en het budget wonen (€ 0,15 mln.)(Maatregel 3). Laatste betreft kosten die worden gemaakt voor het overnemen van hypotheken voor funderingsherstel bij schuldsanering. Uit ervaringscijfers is gebleken dat het hiervoor gemiddeld benodigd budget lager is dan geraamd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-50

0

-50

-50

-50

-50

-50

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-150

0

-150

-150

-150

-150

-150

 

Subtotaal journaal

-200

0

-200

-200

-200

-200

-200

 

Zoekrichting C Veilig stad 2. Bijdrage VRZW omlaag

Aan de veiligheidsregio Zaanstreek waterland (VRZW) is gevraagd om voor de begroting 2020 met voorstellen te komen waarin bezuinigingen zijn doorgevoerd met een structureel effect op de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 mln in 2020 en € 0,50 mln. vanaf 2021. (Maatregel 1)Daarbij worden ook de financiële lasten van de niet wettelijke taken van de VRZW zichtbaar gemaakt, zodat bestuurlijke keuzes ten aanzien van deze taken mogelijk wordt. Verder is de VRZW verzocht de in de begroting van de VRZW opgenomen post incidentele onderbesteding van de investeringen structureel in de meerjarenbegroting te verwerken, waardoor de kapitaallasten structureel verlaagd worden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

-250

-500

-500

-500

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-250

-500

-500

-500

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 3. Burgerzaken

Door deze aanpassing wordt bereikt dat het % baliebezoeken op afspraak van 84% naar 100% stijgt. Alle bezoeken aan Burgerzaken worden door de bezoeker ingepland via de website van Zaanstad of fysiek in het stadhuis. De bezetting van de balie kan hierdoor optimaal worden afgestemd op het aantal bezoekers en aangevraagde diensten. Daarnaast kunnen complexere afspraken vooraf worden voorbereid. De gemiddelde wachttijd voor de bezoekers zal ca. 2 minuten zijn. De gemiddelde wachttijd bij vrije inloop is nu ca. 11 minuten. De informatievoorziening en communicatie is volledig gericht op het beleid “alles op afspraak”. Bezoekers die zich toch melden zonder afspraak worden alsnog geholpen. Er wordt vanuit gegaan dat dit steeds minder bezoekers worden. Door deze maatregel is een besparing mogelijk op de personele begroting (€ 0,05 mln.).(Maatregel 1)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

-49

-49

-49

-49

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-49

-49

-49

-49

 

Zoekrichting E Duurzaam en groen, 1. Focus duurzaamheid

Voorgesteld wordt een deel van het duurzaamheidsfonds niet te gebruiken en dat deel incidenteel in 2020 vrij te laten vallen. Daarbij wordt gefocust op die onderdelen die al in beweging zijn (€ 0,15 mln.).Op de personele inzet voor begeleiding van afhandeling van de NOM-subsidie, maar ook op inzet op het gebied van collectieve inkoop zonnepanelen en isolatie kan structureel worden bespaard (€ 0,13 mln.) (maatregel 2).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-125

0

-125

-275

-125

-125

-125

 

Subtotaal journaal

-125

0

-125

-275

-125

-125

-125

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 7. Budget participatie

Voorgesteld wordt om het project burgerparticipatie te integreren in het reguliere werk op basis van de evaluatie van de raad. Het geraamde budget kan hiermee vrijvallen (€ 0,06 mln.). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

0

0

-55

-55

-55

-55

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-55

-55

-55

-55

 

Zoekrichting A Prettig wonen, 1. Prioritering Ruimtelijk Investeringsbudget (PRI)

De te maken kosten tijdens de zgn. initiatieffase van gebiedsontwikkelingsprojecten worden via het 'Zaans Portaal' toegekend vanuit het budget PRI (Prioritering Ruimtelijke Investering) van jaarlijks € 0,70 miljoen.Inzet is om de bijdrage van ontwikkelaars ( via intentieovereenkomsten) voor de te maken kosten in de definitiefase te verhogen, waardoor het PRI budget niet of minder hoeft te worden aangesproken in deze fase. (Maatregel 3).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-200

0

-200

-200

-200

-200

-200

 

Subtotaal journaal

-200

0

-200

-200

-200

-200

-200

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 2. Inkomsten algemeen

Door heffing (retributie) vindt kostenverhaal van gemeentelijke middelen ten behoeve van de Zaanse Schans plaats. De vermoedelijke opbrengst is € 0,80 mln. (Maatregel 2)De definitieve opbrengstberekening moet echter nog worden gemaakt en is afhankelijk van de wijze van oplegging van deze heffing. O.a. daarover vinden nog gesprekken plaats met belanghebbenden van de Zaanse Schans.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

0

0

-800

-800

-800

-800

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-800

-800

-800

-800

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget milieubeleid (€ 0,05 mln.). (Maatregel 4)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-100

0

-100

-50

-50

-50

-50

 

Subtotaal journaal

-100

0

-100

-50

-50

-50

-50

 

Zoekrichting A Prettig wonen, 4. Kostenverhaal gebiedsontwikkeling

We verruimen het verhaal van kosten gerelateerd aan gebiedsontwikkeling door het invoeren van een hogere bijdrage van de ontwikkelaars aan de zgn. bovenplanse en bovenwijkse kosten. Dit levert naar verwachting 0,33 in 2022 en € 0,67 mln. vanaf 2023.Tot op heden verhalen we ook geen bovenwijkse kosten in geval de vergunningsaanvraag rechtstreeks via het vergunningenloket lopen. Dit geldt voor aanvragen voor kleine hoeveelheden woningbouw (1 tot 15). Door deze bijdrage wel door te berekenen verwachten in 2021 een extra opbrengst van € 0,30 mln en € 0,75 mln. vanaf 2022  (Maatregel 6).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

-300

-1.080

-1.420

07

Bestuur en financiën

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

-300

-1.080

-1.420

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Daarbij is ook geconstateerd dat inkomsten precario al een aantal jaren hoger is dan geraamd (€ 0,05 mln.). (Maatregel 5)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-50

-50

-50

-50

-50

-50

 

Subtotaal journaal

0

-50

-50

-50

-50

-50

-50

 

Zoekrichting C Veilig stad, 1. Bovenwettelijke taken handhaving

Door een combinatie van maatregelen zoals het vergroten van de opbrengsten uit handhaving en een andere wijze van handhaven (projectmatig) wordt een besparing op de bovenwettelijke kosten van handhaving gerealiseerd (2019 € 0,08 mln.vanaf 2020 € 0,15 mln.). (Maatregel 6)In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem is de gemeente een meldingsbereidheidcampagne begonnen. Deze is echter matig. Om die reden zal na afloop van het contract deze samenwerking worden gestaakt (€ 0,02 mln.) (Maatregel 2)De trainingen voor personeel, bestuur en raad op het gebied van ondermijning worden niet op dezelfde wijze voortgezet. Gekeken wordt naar een andere methode van bewustwording van ondermijning en het handelingsbekwaam maken hierop (€ 0,02 mln). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-35

0

-35

-35

-35

-35

-35

98

Kostenverdeling

-75

0

-75

-150

-150

-150

-150

 

Subtotaal journaal

-110

0

-110

-185

-185

-185

-185

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 4. Bedrijfsvoeringbudgetten

Bedrijfsvoering helpt de lijnorganisatie maatschappelijke waarde voor onze stad te realiseren. Dit gebeurt door borging van onze basisprocessen, dienstverlening die op orde is en voldoet aan wet- en regelgeving en door de organisatie te adviseren bij nieuwe vraagstukken (transities) die op ons af komen. Innovatie en leren zijn de ingang voor vooruitgang en continue verbetering.De bedrijfsvoeringskosten van Zaanstad zijn lager dan gemiddeld ten opzichte van soortgelijke organisaties. Uit een inventarisatie van de bedrijfsvoeringsbudgetten zijn de volgende besparingsmogelijkheden gekomen:- Verlagen budget relatiegeschenken (€ 0,01 mln.) op basis van jaarlijkse onderbesteding van het beschikbaar budget (Maatregel 1).- Stoppen met het als gemeente jaarlijks deelnemen aan  de Dam tot Damloop/ ambtenarenveldloop (€ 0,04 mln.) (Maatregel 5)- Minder vergaderen op externe locaties (€ 0,08 mln.) (Maatregel 6)- Verlagen van de kosten technisch ICT beheer door inbesteding (€ 0,15 mln.) (Maatregel 7)- Verlagen budgetten vaste telefonie als gevolg van aanbesteding (€ 0,10 mln.) (Maatregel 7)- Temporiseren en heroverwegen van vacatures (€ 0,28 mln. in 2019, daarna PM) (Maatregel 12 t/m 15).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-5

0

-5

-10

-10

-10

-10

07

Bestuur en financiën

-350

0

-350

-415

-440

-440

-440

98

Kostenverdeling

-280

0

-280

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-635

0

-635

-425

-450

-450

-450

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 6 Verplichtingen intensiveringen 2018/2019

In de kaderbrief 2019 zijn budgetten toegekend voor verduurzaming. In verband met het beleid dat hiervoor nog opgesteld dient te worden valt een gedeelte van deze middelen (€ 0,10 mln.) incidenteel vrij. (Maatregel 1)Daarnaast zijn in dezelfde kaderbrief voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld om formatie uit te breiden. Met de werving is gestart, maar in 2019 zal daardoor nog niet het volledige budget worden besteed (€ 0,05 mln.). (Maatregel 2)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-100

0

-100

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

-50

0

-50

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-150

0

-150

0

0

0

0

 

Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 5. Subsidies

Uitgangspunt is structurele subsidies jaarlijks geïndexeerd worden met een gewogen gemiddelde van loon- en prijsindices. Het financieel effect van het niet indexeren van subsidies in 2020 bedraagt € 0,32 mln (maatregel 1).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

0

0

-321

-320

-320

-320

 

Subtotaal journaal

0

0

0

-321

-320

-320

-320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijstellingen budgetneutraal

 

Rubricering huurlasten exploitatie Sportbedrijf

In vervolg op technische vragen bij de begroting 2019 worden de huurkosten van het Sportbedrijf gecorrigeerd naar lasten (in plaats van negatieve baten),  zodat deze ook in de taakvelden op juiste wijze als lasten gepresenteerd worden (€ 1,65 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

1.653

-1.653

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

1.653

-1.653

0

0

0

0

0

 

Dekking capaciteit MRA-trainees

In Zaanstad zijn twee MRA-trainees werkzaam. De dekking (- € 0,14 mln.) van hun salariskosten wordt nu structureel in de begroting verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

-35

0

-35

-140

-140

-140

-140

98

Kostenverdeling

35

0

35

140

140

140

140

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs

Het Participatiebeleid heeft onder meer ten doel om initiatieven in de stad die een bijdrage aan duurzame werkgelegenheid leveren, te ondersteunen. We zien dat de grootste impact daartoe in een samenspel tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid tot stand komt (triple helix).De gemeente kan hier een rol spelen om de samenwerking aan te jagen en blijvend te stimuleren, zodat de waarde van de samenwerking voor de betrokken samenwerkingspartners zichtbaar wordt. Dat doen we door kansrijke initiatieven verder te helpen, maar onder voorwaarde dat dergelijke triple helix initiatieven uiteindelijk zichzelf in stand kunnen houden, omdat het voor alle betrokken partners de moeite waard is om in te investeren. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve werkgelegenheidsprojecten (-€ 0,18 mln. in 2019 en -€ 0,08 mln. in 2020).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

175

-175

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

175

-175

0

0

0

0

0

 

Ontwikkelingen product Bevorderen zelfredzaamheid

Als gevolg van de uitbesteding van de schulddienstverlening aan de Kredietbank Nederland vervallen de in de begroting opgenomen baten (€ 0,04 mln) en lasten (-€ 0,04 mln). In de begroting 2019 is al een budget opgenomen voor jaarlijkse kosten van de Kredietbank Nederland. De budgetten voor bijzondere bijstand, individuele inkomens toeslag en individuele studie toeslag worden gewijzigd op basis van de realisatie 2018. Het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt verhoogd op basis van de aanmeldingen voor 2019. Het maatwerkbudget wordt verdeeld over de bijzondere bijstand en het doorbraakbudget voor de sociale wijkteams. Het budget voor budgetbeheer wordt valt vrij, omdat deze werkzaamheden al zijn opgenomen in het contract met de Kredietbank Nederland over de schulddienstverlening. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-42

42

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-42

42

0

0

0

0

0

 

Programmamanager Maatschappelijk Domein

De formatie wordt voor één jaar uitgebreid met een programmamanager ten behoeve van het Maatschappelijk Domein. De kosten worden gedekt uit het budget voor Slim Investeren (€ 0,09 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-96

0

-96

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

96

0

96

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Coördinator huisvesting wijkteams en jeugdteams

Als gevolg van groei van werkzaamheden wordt binnen de ambtelijke organisatie een coördinator huisvesting wijkteams en jeugdteams aangesteld. De kosten worden gedekt binnen het product 'Eigen kracht inwoners' (€ 0,08 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-78

0

-78

-78

-78

-78

-78

98

Kostenverdeling

78

0

78

78

78

78

78

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Ondersteuning ex-gedetineerden

Van het ministerie van Justitie wordt een subsidie voor de begeleiding van ex-gedetineerden ontvangen. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de benodigde ambtelijke capaciteit.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-25

-25

-25

-25

-25

-25

98

Kostenverdeling

25

0

25

25

25

25

25

 

Subtotaal journaal

25

-25

0

0

0

0

0

 

Actieplan Poelenburg en Peldersveld: programma organisatie

Ten behoeve van de uitvoering van het actieplan Poelenburg en Peldersveld (APP) wordt voor één jaar een coördinator vroeg- en voorschoolse educatie van 1,0 fte aangesteld en voor de programma organisatie voor 0,5 fte projectleider middelen beschikbaar gesteld. De kosten worden betaald uit het APP (-/- € 0,13 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-78

0

-78

0

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-50

0

-50

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

128

0

128

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Netwerkontwikkelaar House of Skills

In 2019 en 2020 is bij de gemeente Zaanstad een netwerkontwikkelaar aangesteld voor het House of Skills van de Metropool Regio Amsterdam (€ 0,07 mln). De kosten worden gedekt door een bijdrage van de Metropoolregio (€ 0,035 mln) en een onttrekking aan de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstad/Waterland (€ 0,035 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

-35

-35

-35

0

0

0

98

Kostenverdeling

70

-35

35

35

0

0

0

 

Subtotaal journaal

70

-70

0

0

0

0

0

 

Personeel MO: opschonen formatie afdeling Contractmanagement

Met deze wijziging wordt de formatie van de afdeling Contractmanagement in overeenstemming gebracht met de bezetting. Daarnaast wordt 1 fte formatie omgezet in een budget voor kosten van aanbestedingen (communicatie, ondersteuning).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Vluchtelingenaanpak 2019: programma organisatie

Ten behoeve van de vluchtelingenaanpak in 2019 worden éénmalig middelen beschikbaar gesteld voor de inrichting van de programma organisatie. De lasten worden gedekt uit het budget voor opvang van nieuwkomers (-€ 0,19 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-195

0

-195

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

195

0

195

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Jeugd op Gezond Gewicht

De gemeente Zaanstad neemt vanaf 2019 de uitvoering van de werkzaamheden voor Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG) over van de GGD. De JOGG- bijdrage aan de GGD vervalt hierdoor. Uit deze middelen wordt een uitbreiding van de formatie met 0,78 formatieplaats gedekt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-89

0

-89

-89

-89

-89

-89

98

Kostenverdeling

89

0

89

89

89

89

89

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Kinderombudsman

De functie van Kinderombudsman wordt voortgezet in 2019. De kosten worden gedekt binnen het product 'Bevorderen Zelfredzaamheid' (€ 0,07 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-69

0

-69

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

69

0

69

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Dekking overhead bedrijfsvoering

Een deel van de overhead wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringen via het uurtarief. De afgelopen jaren is een bezuiniging op capaciteit doorgevoerd waarbij het aandeel van de dekking van de overhead door grondexploitaties en investeringen niet is meegenomen. Vanuit programmabudget communicatie wordt de begrote dekking alsnog structureel verlaagd (€ 0,08 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-75

0

-75

-75

-75

-75

-75

07

Bestuur en financiën

0

75

75

75

75

75

75

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

-75

75

0

0

0

0

0

 

Uitbreiding formatie belastingen

Door de verandering in aanbod heeft voor beduidend meer werk voor de toeristenbelasting gezorgd. Daar waar het in het verleden om 10 hotels en bed & breakfasts ging is het de laatste jaren sterk gestegen naar honderden adressen. Dit vraagt veel meer inzet o.a. in het kader van handhaving belasting (coalitieakkoord). Hetzelfde patroon is bij invordering zichtbaar, wat ook daar leidt tot hogere invorderingskosten en een stijgend openstaand saldo. De extra kosten worden gedekt uit de hogere opbrengsten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

0

-123

-123

-123

-123

-123

-123

98

Kostenverdeling

123

0

123

123

123

123

123

 

Subtotaal journaal

123

-123

0

0

0

0

0

 

Pilot ondersteuningsteam op school

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de Gemeente Zaanstad doen een tweejarig pilotproject met als doel een betere samenwerking tussen school en jeugdteam. De kosten worden gedekt uit het budget Slim Investeren (-€ 0,047 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-47

0

-47

-47

0

0

0

98

Kostenverdeling

47

0

47

47

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Taskforce BUIG: personele invulling

Een deel van de werkzaamheden van de taskforce BUIG wordt in 2019 uitgevoerd door vast gemeentepersoneel. Hiervoor wordt een deel van het budget van de taskforce BUIG toegevoegd aan het capaciteitsbudget van de ambtelijke organisatie (-€ 0,101 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-101

0

-101

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

101

0

101

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Kosten ontwikkelstrategie Zaanse Schans

De kosten 2019 voor de ontwikkelstrategie Zaanse Schans worden gedekt uit de egalisatiereserve PRI (Prioritering Ruimtelijke Initiatieven)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

150

-150

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

150

-150

0

0

0

0

0

 

Bijstelling MAAK Zaanstad

Kosten voor MAAK.Zaanstad zijn doorgeschoven naar 2019. Hiervoor is budget in de reserve beschikbaar. Met deze wijziging worden de kosten (€ 0,09 mln.) en de onttrekking aan de reserve begroot (-€ 0,09 mln.). Daarnaast zijn de kosten en de subsidie voor het project Molletjesveer in deze saldoneutrale begrotingswijzging opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

292

-292

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

292

-292

0

0

0

0

0

 

Actualisatie verhuur zwembaden/gymzalen

De gemeente ontvangt hogere huuropbrengsten ivm het gereedgekomen zwembad de Crommenije (programma 5, € -0,75 mln.). Daar tegenover staan hogere kosten die doorbelast worden via het Sportbedrijf (programma 3, € 0,75 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

775

0

775

775

775

775

775

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

-775

-775

-775

-775

-775

-775

 

Subtotaal journaal

775

-775

0

0

0

0

0

 

Capaciteitsbudget sociale recherche

Als gevolg van een herschikking van taken wordt een deel van het budget 2019 voor uitbesteding van de sociale recherche taken toegevoegd aan het capaciteitsbudget van de ambtelijke organisatie. Dit stelt de taskforce BUIG in staat om in voorkomende gevallen direct een beroep te doen op recherchetaken (-€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-50

0

-50

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

50

0

50

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Begeleiding van jongeren naar werk

De begeleiding van jongeren naar werk wordt voor een deel inbesteed, om op deze wijze de inhuur terug te dringen. Hiervoor wordt een deel van het participatiebudget overgeheveld naar het capaciteitsbudget van de ambtelijke organisatie (€ 0,069 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

-70

0

-70

-70

-70

-70

-70

98

Kostenverdeling

70

0

70

70

70

70

70

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Administratieve inzet bestuurlijke afvalhandhaving

Door de omzetting van privaatrechtelijk naar bestuursrechtelijk handhaven van afval zijn extra administratieve werkzaamheden noodzakelijk waarvoor extra capaciteit (1 fte) benodigd is. De daarmee gemoeide lasten van € 0,054 mln worden gedekt door de hogere baten € 0,054 mln. Het bedrag dat bij de overtreder in rekening wordt gebracht wordt verhoogd van € 127 naar € 182.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

-54

-54

-54

-54

-54

-54

98

Kostenverdeling

54

0

54

54

54

54

54

 

Subtotaal journaal

54

-54

0

0

0

0

0

 

Stroomlijnen werkprocessen zorg en jeugd

Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe software kunnen de werkprocessen m.b.t. aanvragen voor zorg en jeugd gestroomlijnd worden (€ 0,100 mln). De kosten worden gedekt door een beschikking over het budget voor Slim investeren (-€ 0,100 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-100

0

-100

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

100

0

100

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Begrotingswijziging MPG 19.1

De begroting voor de grondexploitaties en plannen op basis van anterieure overeenkomsten en bijbehorende projecten zijn geactualiseerd. Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 19.1.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

6.751

-6.055

696

288

0

1.193

0

07

Bestuur en financiën

0

-696

-696

-288

0

-1.193

0

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

6.751

-6.751

0

0

0

0

0

 

Capaciteitsbudget ten behoeve van cameratoezicht

Het contract met de politie Zaanstreek Waterland om gebruik te maken van hun capaciteit bij het uitkijken van camerabeelden tijdens horecanachten is beëindigd. Het beschikbaar budget wordt omgezet in capaciteitsbudget zodat deze werkzaamheden door de gemeente zelf uit kunnen worden gevoerd (€ 0,05 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-50

0

-50

-50

-50

-50

-50

98

Kostenverdeling

50

0

50

50

50

50

50

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Fietsenkelder Beatrixbrug

Het budget voor capaciteit van de tijdelijke fietsenstalling Beatrixbrug (€ 0,09 mln.) wordt van programma Beheer openbare ruimte overgeheveld naar programma Veiligheid, handhaving en publieke diensten totdat de stalling in de Rozenhof gereed is (verwachting eind 2019).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-90

0

-90

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

90

0

90

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Verdeling 13 B &  Interventieteam Ondermijning

Vanuit het coalitieakkoord 2018 is er ingezet op diverse maatregelen voor de aanpak van het programma Ondermijning in Zaanstad, om de sociale veiligheid te vergroten. Deze zijn voor 2019 deels centraal begroot (€ 0,5 mln.). Nu de aanpak en inrichting vorm heeft gekregen wordt met deze wijziging de inrichting van het vastgestelde 13b beleid en de gebiedsgerichte aanpak in de begroting verwerkt en aan de bijbehorende formatie toebedeeld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-500

0

-500

-500

-500

-500

-500

98

Kostenverdeling

500

0

500

500

500

500

500

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

City Deal Eenvoudig Maatwerk

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal (€ 0,07 mln). De kosten worden gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten (-€ 0,07 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

70

-70

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

70

-70

0

0

0

0

0

 

Vervoersgesprekken

Het beschikbaarstelling van vervoersmiddelen onder werktijd als fietsen, auto’s e.d. wordt centraal geregeld. De reservering vindt naast digitaal veelal ook telefonisch plaats waarin na uitvraag wordt bepaald welk vervoersmiddel het meest passend en beschikbaar is. Het bijbehorende budget voor deze werkzaamheden wordt dit jaar overgeheveld (€ 0,04 mln.). Dit jaar wordt overwogen hoe hier structureel vorm aan te geven.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

-36

0

-36

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

36

0

36

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Flexibele inzet onderhoud bestratingen

Om het dagelijks onderhoud van bestratingen goed te kunnen uitvoeren is flexibele inzet nodig. Met deze wijziging wordt materieel budget (€ 0,1 mln.) waar nu de aannemers het werk op uitvoeren omgezet naar inhuurbudget zodat een betere aansturing van de stratenmakers kan plaatsvinden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

98

Kostenverdeling

100

0

100

100

100

100

100

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Actualisatie opvang nieuwkomers

Het bestedingsplan vluchtelingenaanpak voor 2019 (€ 1,3 mln.) is geactualiseerd, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief over de vervolgaanpak (2018/35083). Dit leidt tot een extra onttrekking uit de reserve nieuwkomers (€ 0,3 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

345

-345

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

345

-345

0

0

0

0

0

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het kabinet zet extra in op onafhankelijke cliëntondersteuning. In 2018 is bepaald dat 14 koplopers, waaronder Zaanstad, incidenteel extra middelen ad € 0,15 mln. ontvangen ter versterking van de lokale aanpak. In 2018 is € 0,05 mln. van deze extra middelen besteed aan o.a. de Pilot MEE vervoer en het Zaans Praatcafé. Het restant is in 2018 toegevoegd aan de bestemmingsreserve cliëntondersteuning. In 2019 wordt de reserve ingezet om deze activiteiten voort te zetten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

100

-100

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

100

-100

0

0

0

0

0

 

Capaciteit invoering omgevingswet

Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet wordt vanuit verschillende afdelingen capaciteit geleverd (- € 0,25 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-251

0

-251

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

251

0

251

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Diverse budgetten voor inhuur en inkomsten uit detachering

Bij een vakafdeling moet de budgetten voor inhuur derden en voor inkomsten uit detachering opgevoerd worden voor 2019 (- € 0,12 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

422

-422

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

422

-422

0

0

0

0

0

 

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs (herfasering)

Vier projecten met betrekking tot de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) zijn doorgeschoven naar 2019. Verder is het project 'instroom in de zorg' opnieuw gefaseerd, waardoor de triple helix met één jaar verlengd wordt tot en met 2021 (€ 0,04 mln).De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Werkgelegenheidsprojecten (-€ 0,04 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

40

-40

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

40

-40

0

0

0

0

0

 

Actualisatie actieplan Poelenburg en Peldersveld

Vanuit het actieplan Poelenburg en Peldersveld wordt extra inzet van HVC in deze wijken geregeld (€ 0,04 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-38

0

-38

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

38

0

38

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage vanuit afvalinzameling met betrekking tot de hotspots afval dumpingen.

Betreft een bijdrage vanuit afvalinzameling ten behoeve van extra toezicht op in het oog springende vervuilde locaties, de zogenaamde de hotspots afval dumpingen (€ 0,025 mln.). Bij de tariefbepaling 2019 is met dit extra toezicht rekening gehouden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-25

0

-25

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

25

0

25

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Extra inzet straattoezicht Poelenburg en Peldersveld

De komende drie jaar wordt extra inzet gepleegd op straattoezicht in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Dit vraagt extra capaciteit (0,5 fte), welke wordt gedekt uit het actieplan Poelenburg (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-27

0

-27

-27

-27

0

0

98

Kostenverdeling

27

0

27

27

27

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Meeropbrengst plastic afval als gevolg van betere afvalscheiding

Door betere scheiding van het huishoudelijk afval zijn de opbrengsten recycling plastic afval hoger dan geraamd (- € 0,18 mln.). Deze worden conform afspraak doorbetaald aan de HVC ( € 0,18 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

180

-180

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

180

-180

0

0

0

0

0

 

Taakstelling Personeelbegroting

Invulling en uitwerking taakstelling personeelsbegroting

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

676

0

676

483

387

387

387

02

Werk, inkomen en economie

-294

0

-294

-442

-346

-346

-346

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-7

0

-7

-7

-7

-7

-7

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-158

0

-158

-158

-158

-158

-158

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-121

0

-121

-121

-121

-121

-121

07

Bestuur en financiën

-7

-75

-82

-82

-82

-82

-82

98

Kostenverdeling

-14

0

-14

327

327

327

327

 

Subtotaal journaal

75

-75

0

0

0

0

0

 

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-14

0

-14

38

13

13

13

02

Werk, inkomen en economie

847

-68

779

582

563

563

563

03

Maatschappelijke ontwikkeling

559

-310

249

255

222

222

222

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

124

-177

-54

-56

-57

-56

-56

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

93

120

213

251

251

251

251

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

1.928

-8

1.920

1.594

1.422

1.398

1.396

07

Bestuur en financiën

699

-14

685

807

790

787

787

98

Kostenverdeling

-4.235

457

-3.778

-3.472

-3.125

-3.100

-3.098

NVT

NVT

0

0

0

0

-77

-77

-77

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Herverdeling budgetten als gevolg van doorontwikkeling bedrijfsvoering

Als gevolg van de doorontwikkeling bedrijfsvoering worden formatie- en afdelingsbudgetten herverdeeld in overeenstemming met de aangepaste structuur.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

31

0

31

31

31

31

31

98

Kostenverdeling

-31

0

-31

-31

-31

-31

-31

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herschikking

 

Technische correctie salarisbegroting

Bij het doorvoeren van bezuinigingen op bedrijfsvoering is per abuis een verschil in de aansluiting gemaakt voor 1 fte op schaal 8. Met als gevolg dat er teveel naar de algemene middelen is vrijgevallen. Voorstel is dit te corrigeren zodat de betreffende afdeling weer over de juiste formatie kan beschikken. Dekking kan worden gevonden in de stelpost salarisbegroting. Dit is een stelpost die ontstaat door de jaarlijkse actualisatie van de salarisbegroting en die soms geringe afwijkingen tussen begroting en realisatie oplevert. Deze mutatie was nog niet structureel verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

07

Bestuur en financiën

-62

0

-62

-62

-62

-62

-62

98

Kostenverdeling

62

0

62

62

62

62

62

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Uitwerking coalitieakkoord binnen bedrijfsvoering naar formatie

Bij het coalitieakkoord 2019 zijn enkele stelposten opgenomen voor extra formatie binnen bedrijfsvoering. Deze stelposten worden hierbij tegengeboekt en omgezet in de juiste formatie.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijzondere bijstand

De werkzaamheden voor bijzondere bijstand worden geconcentreerd binnen één afdeling van de ambtelijke organisatie. Als gevolg hiervan wordt formatie en het budget voor medische adviezen overgeheveld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

0

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Interne overgang formatie

Een halve formatieplaats voor een planner wordt intern binnen de gemeentelijke organisatie verschoven. De verschuiving is budgettair neutraal.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Beheerder buitensportaccommodaties

Ten behoeve van het oplossen een reeks knelpunten in het onderhoud van buitensportaccommodaties wordt voor één jaar een beheerder buitensportaccommodaties aangesteld. De kosten worden gedekt binnen het capaciteitsbudget (€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Opheffen sector

Als gevolg van de ontwikkeling in één van de domeinen is in 2018 een sector opgeheven. Deze begrotingswijziging regelt het overboeken van de formatie naar andere afdelingen voor 2019 en verder.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Uitvoeringsplan Toerisme

Vanuit erfgoed toerisme en recreatie wordt een externe procesmanager aangesteld in verband met de projecten uit het uitvoeringsplan Toerisme.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

50

0

50

0

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-20

0

-20

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-30

0

-30

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Herverdeling budget algemene kosten afdelingen Sector Openbare Ruimte

Binnen de afdelingsbudgetten is een post algemene kosten begroot voor met name het buitendienst personeel, om diverse kosten die gemaakt worden te kunnen verantwoorden. Het gaat bv om bedrijfskleding, gereedschap en klein-materiaal. Maar ook contributies, abonnementen, bloemetjes, kleine web-applicaties, handboeken, onderzoeken etc. Destijds is een verdeling van dit budget over afdelingen toegepast op basis van formatieplaatsen. Mede omdat de kosten bij de buitendienstmedewerkers hoger zijn, is het voorstel om de verdeling van het budget binnen de sector aan te passen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Uitwerking coalitieakkoord 2019 - versterken organisatie

In de kaderbrief 2019 is op basis van het coalitieakkoord een stelpost opgenomen ten behoeve van het versterken van de organisatie o.a. ten behoeve van vergunningen/ ruimtelijke plannen. Deze stelpost wordt hierbij omgezet in de formatie.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Vergunningshouders: begeleiding naar werk

Vergunninghouders hebben recht op dezelfde dienstverlening die alle inwoners krijgen, ook het daarbij behorende maatwerk. Echter, ervaring heeft uitgewezen dat er extra inzet nodig is bij begeleiding van vergunninghouders naar werk. Gesprekken van de casemanagers duren langer, werkgevers moeten beter voorbereid worden, jobhunters gaan mee naar sollicitatiegesprekken en er is intensievere en langere nazorg nodig. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn binnen het participatiebudget (€ 0,267 mln) worden gedekt vanuit het vluchtelingenbudget (-€ 0,267 mln). De reguliere kosten worden gedekt binnen het participatiebudget (€ 0,271 mln). De totale kosten zijn dan € 0,538 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

267

0

267

0

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-267

0

-267

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Externe inhuur voor afronding pilotproject linten, dijken en paden

Budgetoverheveling van versterking kwaliteit buitengebied (Landschap) naar gedifferentieerde aanpak RO ten behoeve van inhuur voor afronding pilot (eerste 2 delen)  linten, dijken en paden (€ 0,045 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

45

0

45

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-45

0

-45

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Herschikking LHBT gelden

Vanwege organisatorische redenen is de uitvoering van het LHBT beleid bij een ander organisatieonderdeel belegd. Om die reden wordt het budget voor uitvoering van dit beleid herschikt (€ 0,035 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

35

0

35

35

35

35

35

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-35

0

-35

-35

-35

-35

-35

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld

Verwerking van het uitvoeringsplan taal, opvoeding en onderwijs Poelenburg en Peldersveld. Zie Raadsinformatiebrief 2019/4039.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

0

0

0

0

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Technische correctie nav conversie nieuwe programmaindeling

Na het vaststellen van de raadsbegroting 2019 op 13 november 2018 is geconstateerd dat een aantal budgetten bij de conversie van de oude programmastructuur naar de nieuwe programmastructuur aan het verkeerde product zijn gekoppeld. Deze omissie is hersteld. Er heeft geen mutatie op deze budgetten plaatsgevonden en deze is dus verder budgettair neutraal. Het betreft de volgende overhevelingen:- van product integrale gebiedsontwikkeling naar product MAAK € 0,8 mln. (beide programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling).- van product overhead (programma Bestuur en Financiën) naar product beheer openbare ruimte € 1,70 mln. (programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid)- van product overhead (programma Bestuur en Financiën) naar product economische ontwikkeling € 0,37 mln. (programma Werk, inkomen en economie)- van product kansen door faciliteren sportvoorzieningen (programma Maatschappelijke ontwikkeling) naar product kansen door goed onderwijs € 0,6 mln. (programma Onderwijs, jeugd en zorg).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

0

0

0

0

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw beleid

 

Bestuurlijke wensen: Openbare toiletvoorziening Inverdan

Motie 29 begroting 2019. Vanuit Inverdan is het streven om eind 2019 in de Rozenhof een bewaakte fietsenstalling te realiseren, inclusief een openbare toiletvoorziening die ook geschikt is voor mindervaliden. De jaarlijkse schoonmaakkosten bedragen € 0,015 mln per jaar. De fietsenstalling is gericht op het winkelend publiek en op het uitgaanspubliek. De exacte openingstijden worden later vastgesteld. Met deze oplossing wordt invulling gegeven aan de motie die oproept binnen het kernwinkelcentrum Zaandam te komen tot de realisatie van de toiletvoorziening.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

15

15

15

15

 

Subtotaal journaal

0

0

0

15

15

15

15

 

Bestuurlijke wensen: Evenementenbeleid en schaarse vergunningen

Het evenementenbeleid is opnieuw vastgesteld door het college. Gegeven de taakverzwaring bij vergunningen door de aanpassing van dit beleid is een beperkte uitbreiding (0,4 fte per 1-7-2019) van formatie noodzakelijk ten behoeve van de vergunningenverlening én de ondersteuning en het voorzitterschap van het evenementenoverleg. De hierbij behorende lasten (2019: € 0,016 mln., 2020 ev € 0,034 mln.) worden niet gedekt vanuit de leges. Ook het beleid op de schaarse vergunningen (shishalounge-, coffeeshopbeleid, vuurwerkverkoop, seksinrichtingen) is opnieuw vastgesteld. Hiermee worden de vergunningen voor een bepaalde tijd verleend, hetgeen betekent dat het vergunningverleningstraject voor iedere vergunning steeds opnieuw moet worden opgestart. Dit vergt extra capaciteit (0,6 fte). De hiermee gemoeide lasten zijn voor 2019 € 0,025 mln en voor 2020 ev € 0,05 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

42

0

42

83

83

83

83

 

Subtotaal journaal

42

0

42

83

83

83

83

 

Bestuurlijke wensen: Lerarentekort

Het lerarentekort is een landelijk probleem dat ook in Zaanstad grote effecten heeft. De oplossing van het lerarentekort is in hoofdzaak de wettelijke verantwoordelijkheid van het Rijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van huisvesting, een lokale educatieve agenda en – samen met de schoolbesturen - voor onderwijsachterstandenbeleid. Het maatschappelijk effect van het lerarentekort is zo groot dat niks doen geen optie is. In de motie aanpak lerarentekort Zaanstad (6 december 2018) heeft het college opdracht gekregen om  te onderzoeken hoe de gemeente toch een bijdrage kan leveren. Daarom werken gemeente en schoolbesturen samen aan maatregelen om lokaal de negatieve effecten van het lerarentekort in te dammen. Er worden middelen gereserveerd om de komende drie jaren maatregelen uit te voeren die aansluiten bij de rollen, verantwoordelijkheden en kaders van partijen (€ 0,2 mln. per jaar).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

200

200

200

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

200

200

200

0

 

Bestuurlijke wensen: Ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Zaanstad stimuleert, ondersteunt en waardeert haar vrijwilligers en initiatiefnemers. De gemeente stelt structureel € 40.000 beschikbaar voor de versterking van vrijwilligers(organisaties).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

40

0

40

40

40

40

40

 

Subtotaal journaal

40

0

40

40

40

40

40

 

Bestuurlijke wensen: motie 9.1 Zaans erfgoed

Het college neemt de uitvoering van motie 9.1 Zaans erfgoed uit de begrotingsraad van 13 november 2018 over. Voor de uitvoering ervan is een incidenteel budget van € 0,01 mln. opgenomen voor 2020.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

10

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

10

0

0

0

 

Bestuurlijke wensen: Zaancampus

Het realiseren van de Zaancampus vraagt een grote inzet van bedrijfsleven, het onderwijs en de overheden (gouden driehoek). Inmiddels hebben zich ruim 80 bedrijven gemeld om in de Zaancampus te participeren. Vanuit het onderwijs zijn OVO Zaanstad en het Regiocollege direct betrokken en zijn Clusius college, Horizon college, Amsterdam Green Campus en InHolland volgend. Samen met de grote industrie wordt gekeken naar toekomstige doorontwikkeling van de Zaancampus tot een kennis- en expertisecentum voor de procesindustrie. Ook van de overheden zal een bijdrage gevraagd worden in het voorzetten van de bestaande uitgezette doorlopende leerlijnen en om-, bij- en herscholingen, de uitbouw van de samenwerking in de gouden driehoek plus de realisatie van de Zaancampus. Hiervoor is € 0,10 mln. in 2019 en € 0,30 mln. in 2020 opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

100

0

100

300

0

0

0

 

Subtotaal journaal

100

0

100

300

0

0

0

 

Bestuurlijke wensen: Woonschepenverordening

Actualisatie van de regelgeving op het gebied van woonschepen is noodzakelijk om daarmee illegale en ongewenste situaties te voorkomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

98

Kostenverdeling

80

0

80

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

80

0

80

0

0

0

0

 

Bestuurlijke wensen: Motie 10 klimaatcoaches

Voor de uitvoering van motie 10 Opleiden en aanstellen klimaatcoaches uit de begrotingsraad van 13 november 2018 wordt voorgesteld voor 2020 tot en met 2023 € 0,03 mln. beschikbaar te stellen uit de reserve duurzaamheid. Daarbij focussen wij ons op die plekken in de stad en ondernemers waar al beweging gaande is en maken we ambities waar.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

Bestuurlijke wensen: motie 52 Tijdelijke huisvesting

Het college neemt de uitvoering van motie 52 Tijdelijke huisvesting uit de begrotingsraad van 13 november 2018 over. Hiervoor is een budget in 2019 van € 0,22 mln. in deze Voorjaarsnota opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

220

0

220

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

220

0

220

0

0

0

0

 

Bestuurlijke wensen: Zomer van Monet

De gemeente wil het verblijf van Monet in de Zaanstreek – in 2021 precies 150 jaar geleden – aangrijpen voor het evenement de Zomer van Monet. De kosten hiervan worden gedekt uit de reeds beschikbare middelen cultuurvisie (€ 0,76 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ga terug